חברת פ.א.י שילת יזמות בע"מ, חברה שעוסקת בניכיון שיקים, הגישה ערעור על החלטת הועדה להטלת עיצום כספי הפועלת מכח חוק איסור הלבנת הון, שם נקבע עיצום כספי בגין הפרות של חובות הדיווח המוטלות עליה בהיות נותנת שירותי מטבע.

בתאריך 6.4.09 נערכה ביקורת על ידי המפקח על נותני שירותי מטבע, במסגרתה נבחנו פעולות ניכיון המחאות של חברת פ.א.י שילת יזמות בע"מ בתקופה שבין יום 22.8.06 לבין יום 5.4.09. ממצאי הביקורת היו שהחברה הפרה את חובת הדיווח הקבועה בס' 6(ב) לצו איסור הלבנת הון. כן נמצא כי החברה הפרה את חובת אימות הפרטים ודרישת המסמכים הקבועה בס' 3(3) לצו, החובה לקבל הצהרה של מבקש שירות לפי ס' 4(א) לצו ואת חובת שמירת המסמכים לפי ס' 9 לצו.

בעקבות ממצאי הביקורת הוגשה לוועדה בקשה להטלת עיצום כספי. בהחלטת הוועדה נקבע כי יוטל על החברה עיצום כספי בסך של 250,000 ₪ , על קביעה זו הוגש הערעור לבית המשפט השלום.

בהחלטת בית המשפט נקבע, כי לשונה של הוראת סעיף 6(ב) לצו נותני שירותי המטבע מצווה על נותן שירותי המטבע לדווח לרשות המוסמכת על פעולות של מבקש שירות "הנחזות בעיניו" כ"בלתי רגילות" ועל כן, על פעילות שהינה בלתי רגילה חייב נותן שירותי המטבע לדווח, אולם ההחלטה לדווח תהיה החלטה סובייקטיבית כזו שתתקבל על ידי נותן השירותים כפעולה בלתי רגילה ולא כזו הנראית בלתי רגילה בעיני הוועדה לעיצום כספי.

פורסם 2012-08-22