הממשלה פירסמה ברשומות (6.8.12), את הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים עבור מסתנן- עבירת מקור) (הוראת שעה), התשע"ב- 2012.

הצעת החוק היא המשך להצעת החוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, ומציעה לקבוע את העבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד 1954 כעבירת מקור, באמצעות הוספתה לרשימת העבירות שבתוספת הראשונה.

פורסם 2012-08-13