AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי, אשר מרכזת את הדיווחים ממוסדות פיננסיים וגורמים נוספים באוסטרליה, פרסמה לאחרונה את דו"ח הטיפולוגיות השנתי בנושא הלבנת הון. הדו"ח, אשר מתפרסם אחת לשנה, מרכז טיפולוגיות בולטות מהשנה האחרונה.

הדו"ח הנוכחי, אשר מנתח טיפולוגיות בולטות משנת 2012, וכולל שני נושאים עיקריים: טיפולוגיות ונקודות תורפה אפשריות שהתגלו במהלך השנה האחרונה. 

הנושא הראשון, Established typologies, כולל שני סוגי טיפולוגיות שהופעלו על ידי גורמים פליליים בינלאומיים לצורך ביצוע עבירות של העלמות מס, לרבות באמצעות שימוש בהמחאות לשם התחמקות מתשלומי מס או באמצעות בלדרים וצדדים שלישיים על מנת להלבין כספים. עבירות אלו, נמצאות כיום בראש מעייניהן של רשויות האכיפה באוסטרליה.

הנושא השני, Potential vulnerabilities, כולל פירוט של מספר ערוצים שבאמצעותם נחשפים מוסדות לעבירות ולמימון טרור על ידי גורמים פליליים ו/או ארגוני טרור כגון: שימוש באמצעים דיגיטליים, עולם וירטואלי, מערכות סליקה, תשלומים של שוברים ועוד.

הדו"ח כולל גם 21 מקרים (case studies) הממחישים את הטיפולוגיות, בינהם מקרים של סחר בסמים, "העוקץ הניגרי", הונאות "פונזי" ועוד.

פורסם 2012-08-07