FINCEN פרסמה לאחרונה את הדו"ח השנתי לשנת הכספים 2006. במסגרת הדו"ח השנתי מובאים נתונים ודיווחים אודות אכיפת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מטרות ויעדים, ונתונים סטטיסטיים אודות דיווחים שנתקבלו במשך השנה במסגרת דיווח על פעולות ו/או העברות כספים חשודות.

FINCEN הנה היחידה לפשיעה כלכלית ואכיפה במשרד האוצר האמריקאי, והיא אחראית ליישום ואכיפת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב ובעיקר ה- Bank Secrecy Act מ-1970 וה-USA Patriot Act מ-2001. במקביל לפעולותיה בארה"ב, משתפת FINCEN פעולה עם יחידות פשיעה פיננסיות אחרות ברחבי העולם, ומסייעת למדינות אחרות ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון וחקיקה בנושא.

מידי שנה מקבלת FINCEN דיווחים מכל הגופים הפיננסיים החייבים בדיווח עפ"י חוק, לרבות דיווחים על תנועות כספים (הפקדות, המרות מטבע, משיכות והעברות) מעל $10,000, ודיווחים על פעולות חשודות הקשורות לתנועת כספים שהמוסד הפיננסי חושד לגביהן או מסווג אותן כתנועות שעשויות לנבוע מפעילות לא חוקית.

עפ"י הדו"ח האחרון, קיבלה FINCEN במהלך שנת הכספים האחרונה קצת פחות מ-16 מיליון דיווחים אודות העברות כספים מעל לסכום של $10,000 וכן כמיליון דיווחים על פעולות חשודות. במקביל, דווח בעיתונות בארה"ב כי בנקאים אמריקאיים מבקשים להוריד את כמות הדיווחים שבה הם מחויבים, ומתלוננים על עלות גבוהה של מנגנון הדיווח בכל בנק ובנק.

עפ"י פרסומים מטעם ה-FDIC, בין השנים 2002-2007 הביאו דיווחים בנקאיים לזיהוי של כ-3200 העברות חשודות וכ-2200 חשבונות בנק של חשודים בהלבנת הון. מתוך דיווחים אלו הסתיימו 99 מקרים במעצר, ו-9 מקרים בהרשעה.

מתוך הביקורת על כמות הדיווחים נוכח נתונים אלו עולות שאלות מהותיות: ראשית, האם יש תועלת במספר גדול כל כך של דיווחים והאם אין בכך הכבדה הן על הבנקים והן על FINCEN שצריכה לנתח את כל אותם דיווחים? שנית, האם כמות גדולה יותר של דיווחים פירושה בהכרח איתור מספר גדול יותר של פעולות הלבנת הון, או שלא בהכרח?

גורם בכיר ב-FINCEN התראיין וציין בהקשר זה כי FINCEN עושה במיטב יכולתה לאזן בין הצורך באכיפת חוקי מניעת הלבנת הון ובין העלויות הנגרמות בשל כך למוסדות פיננסיים. הבנקים בארה"ב טוענים מצידם כי היו רוצים לדעת מה עולה בגורלם של מאות אלפי הדיווחים, שכן מנגנוני העברת הדיווחים בבנק גוזלים משאבים יקרים,המסתכמים בכ-$25,000 לשנה עבור כל בנק (עלות הכשרת העובדים, הייעוץ המשפטי והכנת הדיווחים).

לשם ההשוואה, הרשות לאיסור הלבנת הון ציינה בדו"ח האחרון, הנכון לסוף 2005, כי קיבלה כחצי מיליון דיווחים רגילים מתאגידים בנקאיים וכ-6800 דיווחים על פעולות בלתי רגילות בשנת 2005.

ב-FINCEN כ-300 עובדים ופעולתה מתקוצבת בסכום של כ-73 מיליון דולר בשנה. ברשות לאיסור הלבנת הון עובדים כ-27 עובדים (נכון לשנת 2005) ותקציב הרשות מתוך תקציב משרד המשפטים היה ב-2006 כ-5.5 מיליון ש"ח.

לעיון בדו"ח השנתי של FINCEN לחץ כאן.

פורסם 2007-05-13