בתחילת חודש מרץ השנה, נכנס לתוקפו מסמך הנחיות שפורסם על ידי AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה, המפרט כיצד על גופים המחוייבים בדיווח עפ"י The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 , לנהוג בעת מתן שירותים פיננסיים מסוימים לישויות אירניות ואילו צדדים להעברה מחייבים בחינה מעמיקה יותר.  

ההנחיות החדשות שהחליטה AUSTRAC להחיל על הגופים החייבים בדיווח התקבלו בעקבות הצהרה שפורסמה על ידי ארגון ה- FATF , בפברואר השנה, שהמליצה להגביר את רמת הפיקוח והדיווח הקיימת על עסקים להם קשרי מסחר עם ישויות איראניות, לרבות יחידים, חברות וגופים פיננסיים. כמו כן, הארגון המליץ על שימוש בסנקציות אפקטיביות יותר על מנת לאפשר הגנה מקסימלית על המגזר הפיננסי במדינות השונות והקטנת הסיכונים הקיימים להפרת חוקי הלבנת ההון ומימון טרור.

החל מכניסת ההנחיות לתוקף, נאסר על הגופים הפיננסים החייבים בדיווח לבצע העברות כספים או נכסים שערכם שווה או מעל ל-  20,000 דולר אוסטרלי, לישויות איראניות ומנחה את הגופים כיצד עליהם לנהוג בעת מתן שירותים פיננסיים מסוימים ואילו צדדים להעברה דורשים בחינה מעמיקה יותר. כמו כן, הגופים חוייבו לדווח על כל בקשה המתקבלת אצלם לביצוע העברות למול ישויות אירניות, גם אם ערך הנכס או סכום העברה המתבקשת שווה או מתחת לסכום שנקבע. 

בנוסף, ההנחיות מפרטות את העיצומים הכספיים והעונשים הפליליים הצפויים ליחידים ולתאגידים אשר ייפרו אותם.  

פורסם 2012-03-05