FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, פרסמה ביום שישי האחרון (2.3.2012), תזכורת למוסדות הפיננסים ולעורכי הדין המייעצים להם, על חובתם לשמירת סודיות הדיווח  (ה-SAR) על פעולות או מידע שנאסף על ידם ומדווח ל- FINCEN.

היחידה מזכירה כי מוסדות פיננסיים, מנהליהם בהווה ובעבר, נושאי משרה, עובדים וכו' מחויבים על שמירת סודיות הדיווח על כל מידע שעשוי להיות רלוונטי, גם אם לא קשור באופן ישיר לדיווח עצמו, אך עשוי להוביל לחשיפתו וכל הפרה חושפת אותם לסנקציות אזרחיות ופליליות חמורות.   

FinCEN מדגישה, כי החשיבות על שמירת חובת הסודיות, נובעת מהחשש לפגיעה בהתנהלות התקינה של חקירות קיימות ועתידיות וכל הפרה עשויה להוביל לסיכול החקירות ולהפעל לחץ בלתי ראוי על המוסדות הפיננסיים השונים כגון: הפעלת לחץ על מוסדות פיננסיים שלא לשלוח דיווח ל- FINCEN כנדרש. הפרה כאמור, עשויה להוביל לסנקציות חמורות וקנסות גבוהים עד ל- 250,000 $ ו/או הפסקת פעילות ל- 5 שנים.

היחידה מודיעה כי על כל הגופים הפיננסים לנהל את הסיכונים שלהם באופן שימנע זליגה ושימוש בלתי מורשה במידע וממליצה כי הצגת מידע וחשיפתו לגורמים חיצונים ופנימיים יהיה על בסיס "need-to-know" בלבד.

פורסם 2012-03-04