הכנסת אישרה השבוע בקריאה ראשונה את הצעת החוק לאיסור מימון טרור שפורסמה בסוף שנת 2011. מטרת הצעת החוק היא להשלים פערים במנגנון ההכרזה בישראל על ארגוני טרור זרים וגורמי טרור זרים שהוכרזו מחוץ לישראל, כמו למשל ארגונים וגורמים המוכרזים מידי פעם בפעם ע"י מועצת הבטחון של האו"ם והאיחוד האירופי.

עפ"י המנגנון הקיים בפרק ב' להצעה, מוסמכת ועדת השרים לענייני בטחון לאומי להתכנס ולהכריז על אדם שהוא פעיל טרור זר או על ארגון טרור זר לאחר שאלו הוכרזו במדינה אחרת או ע"י מועצת הבטחון של האו"ם. במסגרת מספר ביקורות בינלאומיות שנערכו בישראל נדרשה מדינת ישראל לבצע מספר תיקונים בפערים קיימים במנגנון חקיקה זה.

עפ"י נוסח החוק היום, נדרשת ועדת השרים לבטחון לאומי להכריז על פעיל טרור זר או ארגון טרור זר בהתאם להכרזה מחוץ לישראל רק אחרי שהוגש לה מידע מלא לגבי כל פעיל וארגון ולאחר שדנה בנושא לפי המידע שהוגש לה. הבעיה הקיימת היא שבהכרזות רבות ממדינות זרות ובפרט הכרזות מועצת הבטחון של האו"ם לא מופיעים פרטים נוספים ומידע לגבי הארגונים והפעילים מסיבות של סודיות ובטחון. כמו כן, באיחוד האירופי ובמדינות רבות נוספות נוהגים בהליך של אימוץ אוטומטי של הכרזות מועצת הבטחון של האו"ם, ולכן מוצע בתיקון לקבוע כי ועדת השרים לענייני בטחון תסתמך על פעילותה של מועצת הביטחון ותוכל לאמץ הכרזות אוטומטית ללא דיון במידע נוסף. יצויין כי התיקון יאפשר אימוץ אוטומטי רק לגבי הכרזות מועצת הבטחון של האו"ם ולא לגבי הכרזות זרות אחרות, וזאת בשל מעמדה של מועצת הבטחון ושקיפותה.

פער נוסף אשר קיים בנוסח החוק כיום הוא שלפי סעיף 2(ד) לחוק ועדת השרים אינה יכולה להכריז על ארגון טרור זר מכח חוק זה, אם הוכרז כ"ארגון טרור" עפ"י הפקודה למניעת טרור או כ"התאחדות בלתי מותרת" לפי תקנות ההגנה. לצד זאת, קובע סעיף 1 כי ההגדרה "אדם שהוא פעיל טרור" חלה רק על מי שמעורב במעשה טרור קונקרטי או שנוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז שהוכרז לפי חוק זה כארגון טרור זר. לפיכך, נוצר מצב בעייתי בו אדם שהוא פעיל טרור לפי הכרזה זרה אינו יכול להיות מוכרז ככזה בישראל אם הוא משתייך לארגון שהוכרז עפ"י הפקודה למניעת טרור ותקנות ההגנה. עקב כך, מוצע לתקן את הנוסח הקיים ולקבוע כי ההגדרה "אדם שהוא פעיל טרור" תחול לגבי "אדם הנוטל חלק פעיל בארגון טרור מוכרז", בין אם הוכרז עפ"י חוק זה ובין אם הוכרז לפי הפקודה למניעת טרור או תקנות ההגנה.

פורסם 2012-02-29.