משרד המשפטים פרסם לאחרונה טיוטה לתיקון צו איסור הלבנת הון תחת השם "צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים  של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון), התשע"א-2011". הטיוטה תובא לדיון בפני ועדת חוק חוקה ומשפט בתחילת פברואר והיא כוללת מספר תיקונים לצו בנושאים שונים כגון זיהוי, רישום פרטים, שמירת מסמכים, הכר את הלקוח ועוד.

להלן מספר תיקונים עיקריים לצו המוצעים בטיוטה:

1. תיקון התוספת הרביעית:

עפ"י הטיוטה מוצע כי בתוספת הרביעית יוחלף הסעיף הראשון, "מדינות או טריטוריות שאינן משתפות פעולה במלחמה הבינלאומית בהלבנת הון עפ"י ארגון ה-FATF", ובמקומו יבוא: "מדינה או טריטוריה כפי שיקבע ראש הרשות המוסמכת מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה- FATF פרסם הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור", וזאת משום שרשימת המדינות שאינן משתפות פעולה עפ"י ה-FATF ריקה ואינה מתעדכנת יותר, ובמקומה מעדכן הארגון את רשימת המדינות בעלות ליקויים או פערים ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון, רשימה אשר הארגון מעדכן באופן קבוע אחת למספר חודשים.

2. תיקון סעיף 2 - רישום פרטי זיהוי בהעברות SWIFT

מוצע כי לסעיף זה יתווסף סעיף קטן (יא) ועל פיו: "לא יבצע תאגיד בנקאי הוראה של מקבל שירות להעברה בנקאית SWIFT מישראל לחוץ לארץ, בלא שירשום, בכל אחד ממסמכי ההעברה, את שם מקבל השירות יוזם ההעברה, מספר חשבונו ומענו, וכן את שם הנעבר ומספר חשבונו; בוצעה העברה כאמור שלא מחשבונו של מקבל השירות או שלא אל חשבונו של הנעבר, ירשום התאגיד הבנקאי בכל אחד ממסמכי ההעברה את שם מקבל השירות יוזם ההעברה, מענו ומספר הזהות שלו או את שם הנעבר ומספר הזהות שלו לפי הענין. לענין סעיף קטן זה, מספר הזהות של הנעבר יכול שיהא מספר מזהה כפי שנמסר בידי מקבל השירות; סעיף קטן זה לא יחול על העברה עקב פעילות הנובעת מכרטיס חיוב, למעט אם כרטיס החיוב משמש להעברת כספים, ובלבד שהתאגיד הבנקאי רשם במסמך ההעברה את פרטי הכרטיס."

3. תיקון סעיף 2 - רישום פרטי זיהוי בהעברות אלקטרוניות דרך חשבון קורספונדנט

מוצע להוסיף לסעיף 2 את סעיף קטן (יב) לפיו: "תאגיד בנקאי המנהל חשבון קורספונדנט שדרכו בוצעה עסקה הכרוכה בהעברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל אולם בוצעה דרך ישראל, יעביר את כל המידע שקיבל אודות פרטי ההעברה, המעביר והנעבר, במסגרת מסמך ההעברה."

4. תיקון סעיפים 1 ו-3 - זיהוי תושבי השטחים עפ"י כרטיס מגנטי

בסעיף 1 יוגדר כי תושב האזור הוא:"כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה" ובסעיף 3 יוגדר כי ניתן יהיה לבצע רישום פרטים, אימות ודרישת מסמכים עפ"י מספר הזיהוי המופיע לתושבי השטחים בכרטיס המגנטי המונפק ע"י המינהל האזרחי וע"י צילום כרטיס זה.

5. הוספת סעיף 2א' - הכר את הלקוח:

מוצע להוסיף אחרי סעיף 2 את סעיף 2א' העוסק בהכרת הלקוח. לפי סעיף זה, ינקוט התאגיד הבנקאי בפעולות להכרת הלקוח בפתיחת חשבון וכן בביצוע פעולות שאינן נרשמות בחשבון ויבצע בדיקות נאותות לכל אורך ההתקשרות עם הלקוח, עפ"י מידת הסיכון שלו. כמו כן, יידרש התאגיד הבנקאי לנקוט פעולות מוגברות להכרת הלקוח במקרה של לקוח בסיכון או במקרה של חשד כלפי מהימנות הלקוח ונכונות פרטי הזיהוי שמסר. כמו כן, מפנה סעיף זה ליישום מדינות הכר את הלקוח עפ"י הוראה 411 של המפקח על הבנקים.

פורסם 2012-01-29