בנק ישראל פרסם במהלך הימים האחרונים את הנוסח הסופי לתיקון הוראה 411 בנושא גורמים מוכרזים הקשורים לתוכנית הגרעין באיראן. הנוסח הסופי מופיע בחוזר מס' ח-2321-06, וזאת לאחר שהופצה טיוטה קודמת בנידון באוקטובר האחרון.

עפ"י התיקון החדש שפורסם, נדרשים המוסדות הפיננסיים לערוך סקר ראשוני אשר יבחן את מידת החשיפה של התאגיד לגורמים כאמור ולהעביר את תוצאות הסקר למפקח על הבנקים לא יאוחר מיום 31.03.2012.

כמו כן, התיקון מוסיף להוראה 411 את סעיף 41 בנושא גורמים מוכרזים הקשורים לאיראן. עפ"י סעיף זה דירקטוריון תאגיד בנקאי נדרש לקבוע מדיניות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות, כפי שתפורסמנה ע"י הרשות לאיסור הלבנת הון, כגורמים המסייעים לתוכנית הגרעין האיראנית ותוכניות נלוות לה. המדיניות תכלול התייחסות לבקרות ולבדיקות נאותות בנוגע לאיתור גורמים מוכרזים אלו.

עפ"י דברי ההסבר, התאגיד הבנקאי נדרש להיות ער לסיכונים שבהתקשרות עם גורמים מוכרזים דוגמת הגורמים שהוכרזו ע"י מועצת הבטחון של האו"ם (החלטות 1737,1747,1803,1929), ע"י האיחוד האירופי בנספח VIII לתקנה 961/2010 ובמסגרת התוכנית למניעת פרוליפרציה בקטיגוריה זו ברשימות OFAC.

נוסף על כך, בוצע תיקון בסעיף 24 להוראה 411 (אי היענות של הלקוח כסיבה לסירוב סביר) במטרה לאפשר לתאגיד הבנקאי שיקול דעת בבואו לסרב לאשר עסקה, להתקשר בהסכם או להפסיק התקשרות, בעת יישום המדיניות בנושא להתקשרות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין כאמור.

פורסם 2012-01-03