משרד האוצר הבריטי פרסם לאחרונה את דו"ח הפיקוח על מניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2010-2011. הדו"ח מרכז נתונים ודיווחים מעבודתם של 28 מפקחים מטעם משרד האוצר, אשר עוסקים בפיקוח על הסקטורים השונים בבריטניה כגון סקטור הבנקאות, ניירות הערך, הנדל"ן, ההימורים, עורכי הדין ורואי החשבון.

אותם "מפקחים" הם למעשה גופים וארגונים אשר אמונים על פיקוח בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומשתפים פעולה עם משרד האוצר להגברת היעילות והשקיפות ביישום הרגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין המפקחים ניתן למנות את לשכות עורכי הדין ורואי החשבון וארגונים מוסדיים של סקטורים אלו, כמו גם רשויות מסחר, רשויות מכס ומס, והרשות לשירותים פיננסיים (FSA). משרד האוצר הבריטי יצר דיאלוג עם הגורמים המפקחים במטרה להגביר את שיתוף הפעולה והשקיפות ומתוך כוונה להוציא דו"ח בנושא אחת לשנה.

הדו"ח הראשון בנושא, המסכם את שנת 2010-2011 בודק בקרב הגורמים המפקחים התמודדות עם נושאים כגון גישה מבוססת סיכון, פעולות אכיפה, ביקורים של גורמי ציות ושיתוף מידע. בנושא גישה מבוססת סיכון מציין הדו"ח כי כל הגורמים והגופים המפקחים מכירים את הנושא ומיישמים אותו בעבודתם. גופים רבים מבצעים מחקר נוסף בתחום הפעילות של הסקטורים שעליהם מפקחים, על מנת ללמוד בצורה מורחבת את הסיכונים העומדים בפני סקטורים אלו, ועל מנת להכשיר בהתאם את הגורמים המפוקחים על ידם. רוב הגורמים המפקחים מאמצים כלים להערכת סיכונים אשר יוטמעו לאחר מכן בקרב הגורמים הנתונים לפיקוח. חלק מהגורמים המפקחים דיווח כי הוא נוהג לבדוק את הכלים להערכת סיכונים ואת הערכות הסיכונים המבוצעות, על מנת להבטיח שהן עדכניות ויעילות.

בנושא ביקורי ציות ציינו רוב הגורמים המפקחים כי הם נוהגים לערוך ביקורים באופן שגרתי בקרב הגורמים המפוקחים על ידם. חלקם של המפקחים ציינו כי הם מעבירים את הביקורים לגורם שלישי או עורכים ראיונות בטלפון, על מנת להפריע כמה שפחות לעבודה השוטפת של המפוקחים ולייעל את התהליך. כמו כן, ציינו חלק מהמפקחים כי הם נוהגים בגישה מבוססת סיכון בביקוריהם, כלומר, עורכים ביקורים עפ"י מידת הסיכון הקיימת אצל אותו גורם מפוקח. במהלך ביקורי הציות מתייחסים רוב המפקחים לנושאים כגון: מינוי קצין ציות, הדרכה והכשרת כח אדם, נהלים ובקרות, גישה מבוססת סיכון ודיווחים בלתי רגילים.

בנושא פעולות אכיפה מציין משרד האוצר כי לרשות הגורמים המפקחים השונים עומדות סמכויות אכיפה אשר נועדו להבטיח ציות לרגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. חלקם של המפקחים יכול להעביר את פעולת האכיפה לרשויות התביעה מטעם המדינה וחלק מהמפקחים, כמו למשל ה-FSA ורשות המיסים והמכס (HMRC) מורשים לנקוט בפעולות אכיפה אזרחיות או פליליות בעצמם. עפ"י משרד האוצר, רוב הגורמים המפקחים ציינו כי הם מעדיפים קודם לחנך ורק בלית ברירה לאכוף. כמו כן, רוב המפקחים ציינו כי לפני שינקטו בפעולת אכיפה יתנו לגורם המפוקח הזדמנות לתקן את הליקוי שנמצא.

בנושא ייעוץ וגישה, ציינו רוב המפקחים כי הם מחזיקים בקווי ייעוץ מיוחדים וכתובות דואר אלקטרוני ייעודיות, על מנת לאפשר נגישות ולתת ייעוץ לגופים המפוקחים, למרות שאינם חייבים לייעץ עפ"י חוק.

פורסם 2011-11-27