FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי פרסמה את גיליון מס' 20 של הדו"ח  SAR Activity Report - Trends, Tips & Issues, אשר מתפרסם פעמיים בשנה, במאי ובאוקטובר, ועוסק במגמות, ניתוח מקרים ותיקי חקירה במסגרת הדיווחים על פעולות חשודות אשר מתקבלים ב-FINCEN ע"י המוסדות החייבים בדיווח בארה"ב.

הגיליון הנוכחי מתמקד בדיווחים על פעולות חשודות (SAR) שהוגשו ל-FINCEN וקשורים לכרטיסי Prepaid בינלאומיים. הממצאים העיקריים בנושא זה מסתמכים על דיווחים שהוגשו בתקופה שבין ינואר 2008 ליוני 2011. מתוך סך הדיווחים שהוגשו ל-FINCEN בתקופה זו, מהווים הדיווחים הקשורים לכרטיסי Prepaid בינלאומיים 0.07%, כאשר 79% מהדיווחים הקשורים לכרטיסי Prepaid בינלאומיים הוגשו ע"י בנקים (2,456 דיווחים). כמו כן, דווח כי כשני שלישים מהדיווחים שהוגשו בנושא כרטיסי Prepaid היו קשורים לחשבונות של גורמים יחידים ולא של חברות או ארגונים. עפ"י FINCEN סטטיסטיקות ונתונים אלו צפויים להשתנות בעתיד עקב כניסתן לתוקף של רגולציות בנושא כרטיסי Prepaid אשר מחילות חובות רישום ודיווח על מפיצים ומשווקים של כרטיסי Prepaid שאינם מוסדות פיננסיים.

במסגרת גיליון זה לא פורטו מקרים וטיפולוגיות הקשורים לכרטיסי Prepaid בינלאומיים, מאחר ש-FINCEN צפויה להוציא דו"ח טיפולוגיות נפרד בנושא בקרוב. עם זאת, צוין בגיליון כי רוב הדיווחים שהוגשו וקשורים לכרטיסי Prepaid ביו קשורים גם למשיכת כספים במכשירי ATM במדינות זרות וכן לאתרי תשלומים ומערכות תשלומים אלקטרוניות. עפ"י FINCEN ממצאים אלו מחזקים את הצורך בנקיטת גישה מבוססת סיכון ואת המסקנה כי כאשר כרטיס מאפשר פעילות בינלאומית ו/או משיכת כספים במכשירי ATM גובר הסיכוי לניצולו להלבנת הון.

פורסם 2011-10-23