AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי, אשר מרכזת את הדיווחים ממוסדות פיננסיים וגורמים נוספים באוסטרליה, פרסמה לאחרונה את דו"ח הטיפולוגיות השנתי בנושא הלבנת הון. הדו"ח, אשר מתפרסם אחת לשנה, מרכז טיפולוגיות בולטות מהשנה האחרונה, וסוקר את המגמות העיקריות והסיכונים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

הדו"ח הנוכחי, אשר מנתח מגמות וטיפולוגיות בולטות משנת 2011, מתייחס לנושאים בולטים במהלך השנה האחרונה כגון הונאה, מימון טרור, סחר בבני אדם והברחת מהגרים. כמו כן, מכיל הדו"ח 20 טיפולוגיות עיקריות ומקרי חקירה מהשנה האחרונה בנושאים הקשורים להעברות והפקדות בחשבונות בנק, הימורים ושירותי מטבע והעברות אלקטרוניות. בנספח A לדו"ח ניתן למצוא ריכוז של נורות אדומות ואינדיקציות אפשריות לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור.

במסגרת סקירת המגמות העיקריות לשנת 2011 בתחום מימון טרור מציינת Austrac כי גם במהלך 2011 ניכרת מגמה נמשכת להשתכללות פעילותם של ארגוני טרור ופעילי טרור יחידים. במהלך השנה האחרונה בלטו במיוחד מגמות כגון שימוש בחשבונות אישיים של פעילי טרור, שימוש בשמות וזהויות מזויפות לצורך העברות כספים, וכן תנועה של זרים אשר מגיעים לאוסטרליה לפרק זמן מוגבל (לא יותר מחודש) למטרת גיוס כספים עבור ארגונים מחוץ לאוסטרליה.

בתחום ההונאה בלטו במיוחד הונאות מסוג Boiler Room Fraud - הונאה שמהותה היא שיווק אגרסיבי מאורגן של מוצרים שאינם קיימים או אינם בעלי ערך, וכן הונאה מסוג Advanced Fee Fraud - שמהותה שכנוע לקוח לשלם עמלה או מקדמה בעבור שירות או מוצר שלא יסופק לו בפועל. אינדיקציות ונורות אדומות אפשריות להונאות מסוג זה הן: העברות כספים בסכומים קטנים ממספר רב של לקוחות לאותו מוטב בהעברה אלקטרונית לחשבון מעבר לים או ריבוי העברות אלקטרוניות לאותו חשבון באותו יום.

בתחום הסחר בבני אדם והברחת מהגרים בלט במיוחד ניצול של קורבנות הסחר או המהגרים שהוברחו לצורך ביצוע העברות כספים ופתיחת חשבונות בנק. גורמים המעורבים בסחר בבני אדם והברחת מהגרים הם לרוב רשתות או ארגוני פשיעה אשר פעילותן מנוהלת מחוץ לאוסטרליה ולפיכך נעשה שימוש בקורבנות לצורך העברות כספים בסכומים קטנים מתחת לסף הדיווח לחשבונות שונים מעבר לים. אחת האינדיקציות לאיתור כספים שמקורם בסחר בבני אדם או הברחת מהגרים היא הופעתם של זרים או מהגרים בבנק בליווי גורם שלישי אשר מנחה אותם כמה כסף להעביר ולאיזה חשבון או למעשה מוודא שכך אכן ייעשה.

פורסם 2011-09-14