FINCEN, ה-FDIC (התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות) והמשרד לרגולציה פיננסית במדינת פלורידה, הודיעו אתמול (22.08.11) על הטלת קנס אזרחי על בנק Ocean Bank מפלורידה בתמורה לאי נקיטת הליכים נגד הבנק. הבנק הסכים לשלם את הקנס בסך 10.9 מיליון דולר מבלי להודות או להכחיש את האישומים נגדו.

עפ"י הודעת ה-FDIC, הוטל הקנס על הבנק עקב הפרות של חוקים פדרליים וחוקי מדינת פלורידה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י האישומים נגד הבנק, כשל הבנק ביישום תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון וכשל בקביעת נהלים ובקרות לפעילות בתוך הבנק. כמו כן נקבע כי הבנק כשל בביצוע ביקורת עצמאית בעיקר למשטר הדיווחים על פעולות חשודות, וכן כשל בגיוס ומינוי של כח אדם מקצועי בנושא יישום חוק ה-BSA בארגון. כשלים נוספים שנמצאו העידו על כשלון הבנק בזיהוי והתמודדות עם סיכונים בהעברות כספים ופעולות אשר עשויות היו להיות קשורות לביצוע הלבנת הון, וכן בזיהוי סיכונים בחשבונות זרים ממדינות בסיכון ובעיקר ונצואלה.

המשרד לרגולציה פיננסית במדינת פלורידה הודיע כי ימשיך לפקח על הבנק עד ליישום מלא של חוקי ה-BSA והרגולציות השונות בנושא מניעת הלבנת הון בבנק.

פורסם 2011-08-23