אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם לאחרונה דו"ח בן 118 עמודים ובו החלטות הועדה להטלת עיצום כספי בעקבות ביקורות שנערכו אצל נותני שירותי מטבע בשנים האחרונות. הדו"ח מרכז את כל החלטות הועדה בנושא נותני שירותי מטבע בין השנים 2007-2010.

הועדה להטלת עיצום כספי מתכנסת מספר פעמים בכל שנה ודנה בדוחות הביקורת המכילים את תוצאות הביקורות שנעשו ע"י מחלקת האכיפה ביחידת נותני שירותי מטבע הבוחנים את עמידתו של נותן שירותי המטבע בהוראות החוק והצו. במסגרת כל ביקורת אצל נותן שירותי מטבע בודקת מחלקת האכיפה, בין היתר, האם בוצע זיהוי ורישום פרטים של הלקוחות, האם בוצע אימות פרטים ושמירת מסמכים והאם הועברו לרשות דיווחים כנדרש עפ"י החוק והצו. לאחר כל דיון של הועדה בתוצאות ביקורת מגיעה הועדה להחלטה האם למצות את הדין עם נותן שירותי המטבע או להטיל עליו קנס. בחלק מהמקרים, בהתאם לנסיבות, מסתפקת הועדה במתן התראה.

במסגרת החלטות הועדה להטלת עיצום כספי בשנים האמורות התקבלו החלטות על הטלת קנסות בשיעורים משתנים מאלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים. הקנסות הגבוהים ביותר שהוטלו ע"י הועדה היו בגובה 900,000 ש"ח ו-500,000 ש"ח.

אחת ההחלטות שקיבלה הועדה להטלת עיצום כספי היתה להשית קנס בסך 900,000 ש"ח על חברת שחף ליווי פיננסי. במסגרת ביקורת שנערכה לפעילות החברה מאז הקמתה (2002) ועד שנת 2006 התגלו מספר ממצאים אשר מהווים הפרה של חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון. בין היתר, נתגלה בביקורת כי החברה עסקה במתן שירותי מטבע בטרם התקבל אישור הרשם ועשתה זאת במשך שנה (2002-2003) כאשר המחזור הכולל של פעולות שבוצעו בזמן זה מסתכם בכ-290 מיליון ש"ח.

נוסף על כך, לא דווחו לרשות עסקאות החייבות בדיווח בסכומים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים. נוסף על כך, החברה לא ביצעה אימות פרטים ודרישת מסמכים והצהרות עפ"י החוק, בעסקאות אשר שווין המצטבר מגיע לסך 35 מיליון ש"ח.

במסגרת הביקורת אותרו גם פעולות רבות אשר נדרש היה לדווח עליהן כפעולה בלתי רגילה ולא דווחו כלל, מדובר בפעולות בסכומים שבין 49,000-50,000 ש"ח, אשר נחשדות כפעולות שמטרתן להתחמק מסף הדיווח. בין השנים 2002-2005 מסרה החברה לרשות דיווחים ידניים בלבד (למרות שכבר היתה חובה לעבור לדיווח ממוחשב) ובדיווחים ידניים אלו דיווחה כי "אין על מה לדווח" ובכך יצרה מצג שווא כלפי הרשות לפיו אין פעולות החייבות בדיווח.

הועדה ציינה בהחלטתה כי היא רואה בחומרה את אי הדיווח המתמשך לרשות, ובהחלטתה נלקח בחשבון כי מדובר בהפרות ממתמשכות בסכומי כסף גבוהים במיוחד. לפיכך החליטה הועדה להשית על החברה כאמור קנס בסך 900,000 ש"ח. על החלטה זו של הועדה הוגש ערעור מצד החברה, אך טרם התקבלה החלטה בערעור זה.

פורסם 2011-08-11