FINCEN פרסמה במהלך השבוע האחרון את התקנות הסופיות בנושא שירותי Prepaid Access. התקנות החדשות מסדירות באמצעות תיקון חוקי ה-BSA החלת זיהוי, רישום פרטים ודיווח על גורמים המספקים או משווקים אמצעי תשלום נטענים. התקנות ייכנסו לתוקפן תוך 60 יום, אולם חובת הרישום של ספקים בתחום זה כנותני שירותי מטבע תיכנס לתוקפה רק בעוד שישה חודשים.

במסגרת התקנות החדשות הוכנסו לחוק מספר הגדרות חדשות אשר רלוונטיות לנושא אמצעי התשלום הנטענים, וכן הוגדרו חובות שמירת פרטים, דיווח על פעולות בלתי רגילות, ולגבי ספקים (Provider) נקבעה גם חובת רישום כנותני שירותי מטבע וחובת יישום תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון ומימון טרור על כל משמעותיוה.

אמצעי תשלום נטענים הוגדרו בתקנות כ-Prepaid Access, משום שאין מדובר רק בכרטיסים נטענים, כרטיסי מזומן ואמצעי תשלום באמצעות כרטיס פלסטיק, אלא גם במוצרים ושירותים נוספים כגון תשלומים סלולאריים (Mobile Payments) ותשלומים באמצעות אמצעי אלקטרוני אחר דוגמת מחזיק מפתחות או דיסק-און-קי, כאשר המשותף לכל אמצעי תשלום אלו הוא היכולת לטעון כסף מראש והיכולת להעביר כסף מגורם אחד לאחר באמצעות אותו מוצר או אמצעי תשלום.

כמו כן, הוגדרה בתקנות ההגדרה "Prepaid Program" על מנת להבחין בין הסכמים ותוכניות שונות בשוק. תוכנית Prepaid היא למעשה שרשרת שלמה של מספר גורמים - מנפיק, ספק, משווק, קמעונאי, אשר מפיצה ומשווקת ללקוח הסופי מוצר Prepaid מסוים תחת שם ומותג מסוים. בתוך השרשרת הזו ישנה התייחסות נפרדת לספק (Provider) לעומת משווק או קמעונאי (Seller or Retailer).

במסגרת התקנות נקבע כי תחול חובת שמירת פרטים וחובת דיווח על פעולות חשודות (SAR) הן על ספקים והן על משווקים. המשווק הוא הגורם בשרשרת שפוגש את הלקוח פנים אל פנים - מדובר לרוב ברשתות שיווק, רשתות פארם, וכד'. מאחר שהמשווקים הם הגורמים היחידים בשרשרת אשר פוגשים את הלקוח פנים אל פנים הוטלה גם עליהם חובת רישום פרטים ודיווח על פעולות חשודות.

הגורם העיקרי בשרשרת הוא הספק (Provider), אשר הגדרתו בתקנות אינה תחומה וקבועה מראש, אלא נתונה לבחינה עפ"י הנתונים בשטח. FINCEN פרסמה מספר קריטריונים אשר עשויים להעיד מיהו הגורם בשרשרת אשר ייחשב כספק - מדובר בגורם עבורו מנפיק הבנק את הכרטיסים, הגורם העיקרי בשרשרת אשר קובע את תנאי ההפצה, השיווק והשימוש, הגורם אשר שמו מופיע על המוצר או אמצעי התשלום עצמו ואשר נתפס גם בעיני הלקוח, גם בעיני המשווקים וגם בעיני המנפיק כגורם המרכזי.

על הספק חלות אותן חובות של שמירת פרטים ודיווח, אך נוסף על כך חלה עליו חובת רישום ב-FINCEN כנותן שירותי מטבע וכן חלה עליו חובת יישום תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון על כל מרכיביה - נהלים, הדרכות, ניהול סיכונים, בקרה ופיקוח ועוד. FINCEN קבעה כי רישום הספקים כנותני שירותי מטבע ייעשה במסגרת נישה מיוחדת לכך וקטגוריה נפרדת בתוך מרשם נותני שירותי המטבע הקיים.

כמו כן נקבעו קריטריונים לפטור מהחובות המוחלות בתקנות. הפטור יינתן עפ"י חמישה קריטריונים עיקריים לשירותי Prepaid Access אשר אינם מהווים סיכון להלבנת הון ומימון טרור או מהווים סיכון קלוש בשל היותם מוגבלים או פועלים בתוך מערכת סגורה (Closed Loop). עפ"י קריטריונים אלו יוענק פטור למוצרים אשר ניתן לטעון אותם עד תקרה של 1,000 דולר בטעינה ראשונית ושבכל רגע נתון ניתן לבצע בהם פעולות עד תקרה של 1,000 דולר ליום. כמו כן, יוענק פטור לתשלומים במסגרת יחסי עובד- מעביד אשר מועברים באמצעי תשלום נטענים כגון: משכורות, בונוסים, והחזרי הוצאות, וכן יוענק פטור לתשלומים וסיוע מטעם הממשל כגון: קצבאות, דמי אבטלה, סיוע במקרי אסונות וכד'. פטור נוסף יוענק לאמצעי תשלום נטענים הפועלים במערכת סגורה (Cloesd Loop) - הכוונה היא לאמצעי תשלום נטענים כמו כרטיס מתנה למשל אשר מוגבלים לשימוש באיזור אחד או ברשת אחת כמו למשל - רשת שיווק מסוימת, איסור מסוים וכד'. FINCEN מדגישה כי הפטור יחול רק כל עוד כרטיס זה פועל במערכת סגורה ואינו ניתן להעברה או לשימוש בינלאומי.

פורסם 2011-07-31