אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר הודיע לאחרונה על פרסום טיוטת צו איסור הלבנת הון מאוחד ומתוקן עבור מבטחים, חברות מנהלות, סוכנים ויועצים. הצו החדש הוא צו מאוחד אשר מאחד את איסור הלבנת הון המיועד למבטחים וסוכני ביטוח עם צו איסור הלבנת הון המיועד לקופות גמל וחברות מנהלות של קופת גמל.

טיוטת הצו החדש כוללת דרישה לבדיקה מול הרשימה וכן הוראות בנושא הכרת הלקוח ואנשי ציבור זרים.

בנושא בדיקה מול הרשימה נקבע בטיוטה כי הגופים המוסדיים יידרשו לבדוק מול הרשימה אם מצויים בה שם או מספר זהות של בעל פוליסה, מבוטח, עמית, מיופה כח, מוטב למקרה חיים, מוטב למקרה מוות, נהנה ובעל שליטה בחוזי ביטוח החיים או בחשבונות המנוהלים אצלם. כמו כן יידרשו הגופים המוסדיים לבדוק מול הרשימה אם מצויים בה שמותיהם של צדדים לפעולה בחוזה ביטוח חיים או בחשבון (פעולה=העברת כספים מישראל ממדינה או טריטוריה בתוספת הרביעית או העברת כספים ממדינה או טריטוריה בתוספת הרביעית לישראל)

בנושא "הכר את הלקוח" ואנשי ציבור נקבע בטיוטה כי גוף מוסדי לא יתקשר בביטוח חיים או יפתח חשבון קופת גמל מבלי שביצע לגבי מי שמבקש להיות המבוטח או העמית הליך של הכרת הלקוח בהתאם לרמת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור. הגדרת הליך של הכרת הלקוח כוללת עפ"י הצו החדש בירור עיסוק, מקור הכספים, מטרת כריתת החוזה או פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת, ובמקרה של איש ציבור זר- זיקתו לישראל.

לגבי אנשי ציבור זרים נקבע בטיוטת הצו החדש כי גוף מוסדי לא יפתח חשבון קופת גמל או יתקשר בחוזה ביטוח חיים שהעמית או המבוטח בו הוא איש ציבור, אלא אם התקבל אישור לכך מנושא משרה בכיר בארגון. אישור ע"י נושא משרה בכיר בארגון יבוצע תוך הערכת הסיכון של אותו עמית ומבוטח להלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, נקבע כי אם התגלה לאחר התקשרות בחוזה ביטוח חיים או לאחר פתיחת קופת גמל כי המבוטח או העמית הוא איש ציבור זר, לא תבוצע פעולה בחוזה או בחשבון עד לקבלת אישור נושא משרה בכיר כאמור.

פורסם 2011-07-14