בנק ישראל פרסם היום (07.07.2011) טיוטת הנחיות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן ותוכניות הנלוות לה. טיוטת ההנחיות פורסמה בעקבות תיקון חקיקה שאושר ע"י ועדת חוק, חוקה ומשפט ב-27.06.11, לפיו נוספה לתוספת הראשונה של חוק איסור הלבנת הון עבירה לפי סעיף 3 לפרק ב' של פקודת מסחר עם האויב.

במקביל לבנק ישראל פורסמו הנחיות דומות הן ע"י הרשות לניירות ערך והן ע"י אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר.

בעקבות שינוי חקיקה זה ובעקבות החלטת הממשלה מספר 3160 בדבר קידום צעדים במסגרת מאבק בתוכנית הגרעין האיראנית ותוכניות נלוות, נדרשים המוסדות הפיננסיים להיות ערים לסיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינ"ל כמסייעים לתוכנית הגרעין. 

סעיף 3 בטיוטת ההנחיות מפרט לאילו רשימות בינלאומיות ספציפיות יש להתייחס וביניהן רשימות של גורמים מוכרזים ע"י מועצת הבטחון של האו"ם, האיחוד האירופי ו-OFAC בהחלטות ספציפיות ובנספחים ספציפיים כפי שמפורט בטיוטה. עפ"י סעיף 4 לטיוטה, יפורסם הפירוט המחייב של רשימות אלו באתר האינטרנט של הרשות לאיסור הלבנת הון.

נוסף על כך, יידרש כל דירקטוריון של תאגיד בנקאי לקבוע מדיניות בנוגע לסיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים שהוכרזו כמסייעים לתוכנית הגרעין האיראנית, אשר תכלול התייחסות לבקרות ולבדיקות נאותות בנוגע לאיתור גורמים המנויים ברשימות המפורטות.

עפ"י סעיף 6 להנחיות, במסגרת ההיערכות ליישום הנחיות אלו, נדרשים התאגידים הבנקאיים לערוך סקר ראשוני אשר יבחן את רמת החשיפה של התאגיד לגורמים מוכרזים אלו, ולהעביר את תוצאות הסקר לבנק ישראל.

בהודעה לעיתונות מצוין כי הטיוטות יידונו בין המפקח על הבנקים למוסדות הפיננסיים המפוקחים עד לגיבוש הנחיות סופיות.  

פורסם 2011-07-07