משרד המשפטים פרסם בתחילת החודש (05.06.11) את הצעת החוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון והחלת חובות שונות על נותני שירותים עסקיים וביניהם עורכי-דין, רואי חשבון, יועצי מס ומתווכים. עפ"י דברי ההסבר בתזכיר חוק איסור הלבנת הון (תיקון- נותני שירות עסקי), התשע"א-2011, מוצע להטיל חובות זיהוי, הכרת הלקוח, רישום, שמירת מסמכים ודיווח על "נותני שירות עסקי". עפ"י הצעת חוק מוגדרים תחת "נותני שירות עסקי" עורכי-דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכי מקרקעין ונותני שירותי נאמנות. כמו כן, מוצע בהצעת החוק כי תיקבע חובת רישום על נותני שירות עסקי שאינם חייבים ברישום במסגרת חוק אחר על מנת להסדיר פיקוח עליהם.

נוסף על כך, מוצע בתזכיר החוק כי ייקבע איסור על נותני שירות עסקי לקבל תשלום במזומן בשווי סכום של 50,000 ש"ח ומעלה בגין פעולות המנויות בהגדרת "נותן שירות עסקי" וביניהן, קניה ומכירה של נדל"ן ועסקים, ניהול כספים, ני"ע, נכסים וחשבונות עסקיים של הלקוח, הקמה או ניהול של תאגידים וגיוס כספים עבור הקמה או ניהול של חברות. עפ"י דברי ההסבר לתזכיר החוק, נועד האיסור למנוע אפשרות לביצוע הלבנת הון באמצעות פעולות או תשלומים כאמור לעיל.

עוד נקבע בתזכיר החוק כי שר המשפטים יקבע צו לנותני שירות עסקי ובו יפורטו הוראות זיהוי, רישום, דיווח ושמירת מסמכים. בכל מקרה, נקבע בהצעת החוק כי לא יחולו חובות דיווח על סוגי מידע מסוימים המפורטים בחוק ובין היתר מידע שחל עליו חיסיון או חובת סודיות עפ"י דין.

משרד המשפטים מציין בדברי ההסבר לתזכיר החוק כי החלת חוק איסור הלבנת הון על נותני שירות עסקי כאמור נדרשת הן עפ"י הוראות ה-FATF והן עפ"י ביקורת Moneyval שנערכה בשנת 2008 ובנה נקבע, בין היתר, כי ישראל נדרשת להתאים את הוראות החקיקה לדרישות ה-FATF בהקשר של נותני שירות כמפורט בהצעת החוק. כמו כן, מרחיב משרד המשפטים לגבי מגמות הלבנת הון ומימון טרור בעולם, ומסביר כי בשנים האחרונות זיהו ארגונים וגופים בינלאומיים מעורבות מוגברת של נותני שירותים עסקיים בפעילות הלבנת הון.

פורסם 2011-06-16