FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי פרסמה את גיליון מס' 19 של הדו"ח  SAR Activity Report - Trends, Tips & Issues, אשר מתפרסם פעמיים בשנה, במאי ובאוקטובר, ועוסק במגמות, ניתוח מקרים ותיקי חקירה במסגרת הדיווחים על פעולות חשודות אשר מתקבלים ב-FINCEN ע"י המוסדות החייבים בדיווח בארה"ב.

השנה מתמקד הדו"ח בנושא שחיתות ואנשי ציבור. פרק 3 לדו"ח מפרט מספר טיפולוגיות ומקרים בהם הגשת דיווח על פעולה חשודה (SAR) הובילה לחקירה וצעדי אכיפה. המקרה הראשון אשר מתואר הוא מקרה בו הצלבה של מספר דיווחים על פעולות חשודות עם מידע מרשויות אכיפה בחו"ל הוביל לחשיפת פרשת הלבנת כספי שחיתות ושוחד והחרמתם של כ-100 מיליון דולר ע"י הרשויות הפדרליות. מדובר בפרשה שהתנהלה במשך 10 שנים ובמסגרתה שיחד איש ציבור זר שופט במדינתו אשר פסק לטובתו וסייע לו להרוויח סכום של כחצי מיליארד דולר בתביעה אזרחית. איש הציבור ובני משפחתו שכרו יועץ פיננסי אשר הסתיר את הכספים וביצע העברות לחשבונות בארה"ב באמצעות יצירת חברות קש וקרנות נאמנות מורכבות בהם משמשים בני המשפחה של אותו איש ציבור כמוטבים. פרשת השוחד נחשפה במדינה בה התרחשה והפצת המידע ע"י רשויות האכיפה הזרות בשילוב עם הגשת הדיווחים על פעולות חשודות ע"י בנקים בארה"ב הובילו לחשיפת הלבנת הכספים ותפיסתם ע"י הרשויות הפדרליות בארה"ב.

בהמשך הדו"ח מצורפים הנחיות והסברים לגבי אנשי ציבור ולגבי הגשת דיווחים הקשורים לשחיתות ציבורית, לרבות הסברים עם בדיקות נאותות מורחבות ושאלות נפוצות בנושא אנשי ציבור.

דו"ח נוסף אשר פורסם ע"י FINCEN השבוע הוא הדו"ח הסטטיסטי SAR Activity Review by The Numbers (גיליון מס' 16). דו"ח זה מרכז נתונים סטטיסטיים אודות כמות הדיווחים על פעולות חשודות שהוגשה ע"י מוסדות וגורמים שונים החייבים בדיווח בארה"ב, בחלוקה לפי חודשים, סקטורים וסוגי דיווחים. עפ"י הדו"ח החדש, הוגשו במהלך 2010 1,326,628 דיווחים על פעולות חשודות מסך הגורמים והמוסדות החייבים בדיווח בארה"ב, לרבות בנקים, נותני שירותי מטבע, סקטור הביטוח וסקטור ניירות הערך. מתוך סכום כולל זה של דיווחים שהוגשו, 52% מהדיווחים הוגשו ע"י בנקים (697,389 דיווחים) וכ-600 אלף דיווחים, שהם כ-45% מסכום הדיווחים הכולל, הוגשו ע"י נותני שירותי מטבע.

נתון מעניין אותו מציינים ב-FINCEN במסגרת דו"ח זה הוא עלייה של 30% במספר הדיווחים על פעולות חשודות הקשורות במימון טרור. במהלך 2010 הוגשו 711 דיווחים הקשורים למימון טרור לעומת 545 בשנת 2009.

פורסם 2011-05-12