הפיקוח על הבנקים פרסם אתמול (09.05.22) את חוזר מס' 2706 הכולל תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. התיקונים מעגנים לראשונה דרישות ספציפיות מהמערכת הבנקאית ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בפעילות במטבעות וירטואליים. 

בחוזר נכתב כי לאור העובדה שבעת הנוכחית הרגולציה והפיקוח על נותני שירות במטבע וירטואלי עדיין נמצאים בשלבי התהוות במרבית המדינות בעולם, כמו גם בישראל, הפיקוח על הבנקים רואה בשירותי תשלום שמעניקים התאגידים הבנקאיים אגב פעילות במטבע וירטואלי כפעילות בסיכון גבוה בהיבטי איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, וככזו יש להפעיל לגביה אמצעי ניטור ובקרה מוגברים.

עוד נכתב, כי על רקע הגידול בהיקפי הפעילות של לקוחות במטבעות וירטואליים, וכנגזרת מכך העלייה במספר הבקשות מצד לקוחות להעביר כספים שמקורם בפעילות זו אל חשבונות תשלום המנוהלים במערכת הבנקאית או להעביר כספים מחשבונות אלו לצורך פעילות כאמור, המפקח על הבנקים מצא לנכון לתקן את ההוראה ולעגן במסגרתה את הדרישות הייחודיות מהמערכת הבנקאית ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכרוך במתן שירותי תשלום, אגב פעילות במטבעות וירטואליים. 

כמו כן, צוין כי השלמת הליך מתן הרישיונות לגופים העוסקים במתן שירות בנכס פיננסי, לרבות בפעילות במטבע וירטואלי, כניסתן לתוקף של דרישות ה-travel rule וביסוס הליכי האכיפה לאחר יישום משטר איסור הלבנת הון על ידי נותני השירות בתחום יהוו נדבך נוסף בהפחתת הסיכונים למערכת הבנקאית בניהול פעילות זו מול נותני שירות בישראל.

להלן עיקר השינויים המופיעים בהוראה: 

• הוגדרו המונחים "נכס פיננסי", "מטבע וירטואלי", "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי", "מטבע", "מטבע חוץ", "נותן שירות במטבע וירטואלי", "שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי" ו-"נתיב המטבע הווירטואלי" (סעיף 87א). 

• ההוראה קובעת כי על התאגיד הבנקאי לבצע הערכת סיכונים תקופתית לעניין העברות כספים שמקורם או יעדם קשור במטבעות וירטואליים, ועל בסיס הערכת הסיכונים שבוצעה, עליו לקבוע מדיניות ונהלים בשים לב לגישה מבוססת סיכון. 

• ההוראה קובעת כי תאגיד בנקאי לא יסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי רק בשל היות השירות קשור במטבעות וירטואליים, וזאת ככל שנותן השירות במטבעות וירטואליים שהינו צד לעסקה קיבל רישיון למתן השירות בישראל.

• ההוראה קובעת כי על התאגיד הבנקאי לקבוע את נתיבי המטבע הווירטואלי בהם יאפשר שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי, ולברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעברו הכספים ממועד רכישת המטבע הווירטואלי ועד להפקדת הכספים שמקורם במימוש המטבע הווירטואלי בחשבון הלקוח בתאגיד הבנקאי.

• ההוראה קובעת איסור על מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי במידה ועל פי המידע המצוי בידי התאגיד הבנקאי, נותן השירות שהינו צד לפעילות במטבע הווירטואלי מפר את הדין לעניין קיום הרישוי או הרישום במדינת התאגדותו.

בנוסף, נוספו דרישות גילוי ללקוחות ביחס למדיניות התאגיד הבנקאי לעניין מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים, טרם ביצוע העברות כספים אל חשבונות של נותני שירות במטבע וירטואלי. כמו כן, נוספו דרישות דיווח להנהלה ולדירקטוריון על היקפי הפעילות במטבעות וירטואליים, מוקדי הסיכון בפעילות זו ואופן ניטורה לכל הפחות אחת לחצי שנה. 

התיקונים להוראה ייכנסו לתוקף לאחר 12 חודשים ממועד הפרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל, והם נדרשים הן ביחס ללקוחות חדשים והן ביחס ללקוחות קיימים. עם זאת, תאגיד בנקאי הערוך לכך רשאי לפעול בהתאם להוראה זו במועד מוקדם יותר, ובלבד שהעביר הודעה על כך בכתב לפיקוח על הבנקים.

פורסם 10-05-2022