משרד המשפטים פרסם ב-28.03.22 את תזכיר חוק איסור הלבנת הון (מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים) (תיקון מס'...), התשפ"ב-2022. התזכיר מציע להקנות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סמכות פיקוח מקבילה על נותני שירותים פיננסיים (נש"פים) בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור, במטרה להבטיח פיקוח הולם על סקטור זה. 

כיום, המפקח על נותני שירותים פיננסיים, לפי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, הינו הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. בדברי ההסבר נכתב, כי על אף הסיכון הגבוה להלבנת הון בסקטור הנש"פים, היקף הביקורות המבוצעות כיום אצל נש"פים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור אינו מספק, כפי שאף עולה מדוח הביקורת של ארגון ה-FATF על מדינת ישראל. עוד צוין, כי מצב עניינים זה מקשה על גופים פיננסיים אחרים, כגון תאגידים בנקאיים, בניהול הסיכונים במסגרת פעילותם הפיננסית מול נש"פים. לפי התזכיר, מתן סמכות פיקוח מקבילה לרשות תאפשר הגברת הפיקוח על נש"פים, תוך ניצול מומחיות הרשות בתחום זה, לצד ההיכרות הרוחבית המעמיקה שלה עם הסקטורים השונים ועם מתכונת ביצוע ביקורות בתחום איסור הלבנת הון. 

עוד נכתב, כי מתן סמכות הפיקוח לרשות תבוצע תוך נקיטת הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח חיץ בין המידע המצוי בידי הרשות כגוף מודיעיני, לבין התפקיד שמוצע שהרשות תמלא בפיקוח על הנש"פים, ועל מנת ליצור תאום בין שני הגורמים המפקחים. בהתאם לתזכיר החוק, יוקם ברשות לאיסור הלבנת הון אגף ביקורת ייעודי לפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, ויהיה ניתן להטיל עיצומים כספיים בשל אי עמידה בחובות הרגולטוריות. כמו כן, ייקבע נוהל עבודה ייעודי אשר יעגן את שיתוף הפעולה והתיאום בין שתי רשויות הפיקוח, תוך יישום שיטה מבוססת סיכון ומניעת הכבדת יתר על הסקטור המפוקח. 

ניתן להעביר הערות באתר החקיקה הממשלתי עד לתאריך 18.04.22. 

פורסם 04-04-2022