הממשלה פרסמה ב-27.03.22 את החלטה מס' 1328, בנושא העסקת עובדים פלסטיניים מרצועת עזה בישראל. ההחלטה קובעת הקצאת היתרים המאפשרים לינה בישראל, להעסקתם של 20,050 עובדים פלסטיניים מרצועת עזה, נוסף על מכסת ההיתרים הקיימים משטחי יהודה ושומרון.

על רקע זה, נכתב בהחלטה כי הממשלה רואה חשיבות רבה בתשלום שכר העבודה של העובדים הפלסטינים לחשבונות בנק באמצעות העברה בנקאית, ורושמת את הודעת החשב הכללי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, רשות האוכלוסין וההגירה ובנק ישראל, כי הם פועלים בימים אלו, בשיתוף עם הבנקים בישראל, ליישום פתרון לתשלום לעובדים פלסטינים מיהודה ושומרון המועסקים בישראל באמצעות העברה בנקאית, וכי בכוונתם לבחון את ישימות הפתרון, ככל הניתן, גם על העובדים הפלסטינים מרצועת עזה, בשים לב למאפייני הרצועה. 

עוד נקבע, כי משרד האוצר, רשות האוכלוסין וההגירה וזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ורשות המיסים, יבחנו עד ליום 31.08.2022 את קידום היישום של המלצות הצוות הבין-משרדי להסדרת תשלומי השכר של העובדים, ובפרט את העברת חילול שכר העובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל למעסיקי העובדים הפלסטינים. במסגרת זו, ייבחן פיתוח מערכות נדרשות לצורך דיווח ותשלום כלל תשלומי החובה ביחס לעובדים הפלסטינים, לכל הגורמים האחראיים על גביית התשלומים האמורים ואכיפתם.

בהקשר זה נזכיר, כי ב-08.02.22 פורסמה טיוטת מכתב של הפיקוח על הבנקים, אשר מורה למערכת הבנקאית להיערך לביצוע תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות מחשבונות המעסיקים, תוך ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. 

פורסם 04-04-2022