המוסד לביטוח לאומי פרסם אתמול (16.03.22) באתר החקיקה הממשלתי טיוטת הסכם בין הביטוח הלאומי לבין מדינת ישראל, בדבר תשלום חד פעמי חלף תשלום פנסיות מקרן הפנסיה של רוסיה.  

בשנת 2016 נחתמה אמנה בין מדינת ישראל ובין הפדרציה הרוסית בדבר שיתוף פעולה בתחום הסוציאלי, שתכליתה להסדיר את שיתוף הפעולה בתחום הסוציאלי בין המדינות. בנובמבר 2017 נחתם הסכם מינהלי משלים בין המדינות שהסדיר את מנגנון התשלומים והעברת הכספים לזכאים באמצעות הגופים הסוציאליים בכל מדינה. מכוח אמנה זו, ממרץ 2018 מועברים מידי רבעון מהפדרציה הרוסית תשלומי פנסיה לביטוח הלאומי, והוא בתורו מעבירם לזכאים בהתאם לפרטי חשבונות הבנק הקיימים בידיו.

בדברי ההסבר לטיוטת ההסכם נכתב, כי עקב המצב המלחמתי והסנקציות המונעות את העברת הכספים מהפדרציה הרוסית באמצעות ה-SWIFT, נראה שב-1 באפריל לא יועברו הכספים תשלומי הפנסיה לזכאים. לאור זאת, ועל מנת לצמצם את הפגיעה בזכאים לכספים האמורים, מוצע פתרון ביניים ולפיו הביטוח הלאומי יפעל להעברת כספי הפנסיה כמקדמה, על חשבון הכספים שעתידיים להתקבל מהפדרציה הרוסית עבור הרבעון הראשון של שנת 2022, וזאת תוך קבלת שיפוי מאוצר המדינה, באמצעות הסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995. ניתן להעביר הערות לטיוטת ההסכם באתר החקיקה הממשלתי עד לתאריך 23.03.22. 

פורסם 17-03-22