בימים האחרונים עדכן OFAC את קובץ השאלות והתשובות שלו, על מנת לספק הבהרות ביחס לתחולת הסנקציות שהוטלו על רוסיה מאז פרוץ המשבר הנוכחי באוקראינה. במסגרת זאת, נוספו לקובץ שאלות ותשובות מס' 998-1012. 

להלן מספר דגשים המופיעים בקובץ השו"ת המעודכן: 

הבהרות ביחס לדירקטיבה 4 (שו"ת 998-1005): בתאריך 28.2.22 פורסמה דירקטיבה 4 מתוקף צו נשיאותי מס' 14024. דירקטיבה זו אוסרת על US persons להיות מעורבים, במישרין או בעקיפין, בפעולות כלשהן הקשורות לבנק המרכזי של רוסיה, קרן העושר הלאומית של רוסיה, או משרד האוצר הרוסי (“Directive 4 entities”) , לרבות העברת נכסים או עסקאות מט"ח. עם זאת, OFAC פרסם מספר היתרים המאשרים ביצוע עסקאות מסוימות הקשורות לבנק המרכזי של רוסיה, למשל בתחום האנרגיה או עסקאות הנחוצות כדי לסיים חוזים קיימים (רשימה ההיתרים מפורטת בשאלה 999). בנוסף, החל מ-01.03.22 חל איסור על השתתפות בשוק המשני ("secondary market") עבור אג"ח שהונפקו אחרי תאריך זה ע"י הבנק המרכזי של רוסיה או שאר הישויות הכלולות בדירקטיבה 4. עוד מובהר, כי כלל ה-50% לא תקף לגבי הישויות המופיעות בדירקטיבה 4. 

כמן כן, OFAC מדגיש כי לאור המצב הכלכלי ברוסיה, יש לגלות ערנות לעסקאות מט"ח בלתי שגרתיות שעשויות לכלול בעקיפין ישויות הכלולות בדירקטיבה, לרבות פעולות שאינן עולות בקנה אחת עם דפוסי הפעילות בשנה שקדמה לפרסום הדירקטיבה. למשל, הבנק המרכזי של רוסיה עשוי לנסות להשתמש בחברות ייבוא וייצוא כדי לבצע עסקאות מט"ח, תוך הסתרת מעורבותו. לפיכך, יש לגלות זהירות בביצוע פעולות מט"ח בבורסת מוסקבה (Moscow Exchange), בהתחשב בסיכון המוגבר שהבנק המרכזי של רוסיה יהיה צד לאותן פעולות. 

הבהרות ביחס לצו נשיאותי מס' 14065 (שו"ת 1006-1008): צו זה אוסר על הפעולות הבאות ביחס למה שמכונה "הרפובליקה העממית של דונצק" (Donetsk People’s Republic או DNR) ו"הרפובליקה העממית של לוהנסק (Luhansk People’s Republic או LNR): איסור על השקעות חדשות של US Persons באזורי DNR ו- LNR או באזורים אחרים באוקראינה ("Covered Regions") שעשויים להיקבע בהמשך ע"י שר האוצר האמריקאי; איסור על פעולות ייצוא וייבוא מארה"ב לאזורים אלה או אליה, של מוצרים, שירותים או טכנולוגיות; איסור על פעולות מימון, מתן ערבות או אישור עסקאות ע"י US Persons, הקשורות לאזרח זר שמקורו באזורים אלה.

בנוסף, הצו מורה על הקפאת כל הנכסים בארה"ב, או בכל סניף זר, של האישים הבאים: כל אדם ששר האוצר האמריקאי קבע לגביו כי הוא פועל או פעל מאז תחילת מועד הצו באזורים הנ"ל, או כל מנהיג, גורם בכיר, מנכ"ל וחבר דירקטוריון של ישות הפועלת באזורים אלה, וכך גם לגבי ישויות הנשלטות בבעלות 50% ומעלה ע"י גורמים מוכרזים אלה. עם זאת, ניתנה תקופת מעבר עד ה-23.03.22 לצורך סיום ("wind down") של עסקאות או חוזים קיימים באזורים אלה.  

במקביל, משרד האוצר פרסם מספר רישיונות כלליים המתירים פעולות מסוימות באזורים אלה (כגון סיום פעילות קיימת, ייצוא ציוד חקלאי ורפואי, וכן העברת "תשלומים אישיים ובלתי מסחריים" - noncommercial, personal remittances). רשימת ההיתרים מפורטת בשו"ת 1007. עוד מובהר, כי צו 14065 אינו חוסם באופן גורף את כל מחוזות Donetsk  ו-Luhansk , אלא רק את "הרפובליקות העממיות" שהוקמו באזורים אלו.  

הבהרות ביחס לעסקאות בתחום האנרגיה (שו"ת 1010-1012): OFAC מבהיר כי סקטור האנרגיה של רוסיה כשלעצמו אינו נתון לסנקציות, ולכן ניתן להמשיך ולבצע פעולות הקשורות לתחום האנרגיה, לרבות רכישה, מכירה או תובלה של נפט, גז או מוצרי אנרגיה ממקור רוסי, המיועדים למכירה בארה"ב ובמדינות שלישיות. היתר כללי מס' 8A אף מתיר פעולות בתחום האנרגיה הקשורות לבנקים מוכרזים מסוימים המופיעים בהיתר עד לתאריך 24.06.22. עם זאת, מודגש כי עשויות לחול הגבלות ממוקדות האוסרות על עסקאות בתחום האנרגיה עם יחידים וישויות רוסים מסוימים, לרבות עסקאות עם ישויות רוסיות שחלות עליהן הדירקטיבות המתפרסמות מכוח צו נשיאותי מס' 13662. 

פורסם 06-03-2022