הפיקוח על הבנקים פרסם ב-08.02.22 טיוטת מכתב, אשר מורה למערכת הבנקאית להיערך לביצוע תשלומי שכר לעובדים פלסטינים באמצעות העברות בנקאיות מחשבונות המעסיקים, תוך ניהול סיכון איסור הלבנת הון ומימון טרור.

המכתב מתפרסם כחלק ממהלך לאומי רחב בו מעורבים מספר משרדי ממשלה, במטרה להביא להפסקה של תשלומי שכר לעובדים פלסטינים במזומן, דבר אשר צפוי להגדיל את היקף ההעברות הבנקאיות לצורך תשלומי שכר לעובדים אלה. בין השאר, מקדמת מדינת ישראל הטלת חובה על מעסיקים לתשלום שכר עובדים פלסטיניים באמצעי תשלום שאינם מזומן, וצפויה לפקוע הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית. 

על רקע זה, בנק ישראל פועל לקידום מהלך אשר יאפשר למערכת הבנקאית לגשת למידע הקיים ברשות האוכלוסין בנוגע לעובדים פלסטיניים בעלי היתר העסקה חוקי. לתפיסת הפיקוח על הבנקים, אימות המידע אודות מועסקים מול מאגר מידע רשמי של מדינת ישראל, יש בו כדי להפחית משמעותית את הסיכון למימון טרור ולהלבנת הון הגלום בפעילות,  שכן הוא מעיד על היעדר מידע של גורמי הביטחון בישראל על מעורבות בטרור ועל חוקיות ההעסקה. לפיכך, הבנקים יידרשו לפני ביצוע העברה בנקאית לצורך תשלום לעובדים פלסטיניים, לאמת את המידע אודות העובד אל מול המידע שיונגש ממאגר המידע של רשות האוכלוסין. 

לאור זאת, המערכת הבנקאית נדרשת להיערך לשימוש במידע שיונגש ממאגר המידע של רשות האוכלוסין ולמתן שירות של תשלומי שכר באמצעות העברות בנקאיות בהיקפי פעילות משמעותיים, עד ליום 31.07.22. 

עוד הובהר, כי ככל שתוטל חובה על המעסיקים לשלם את תשלום השכר באמצעות העברה בנקאית, הפיקוח על הבנקים יראה את שירות העברת הכספים כחלק מניהול חשבון, ולכן בחינת סירוב הבנקים לתת את השירות תיעשה בשים לב להוראות סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, כלומר סירוב לתת את השירות יתאפשר רק במידה שהוא סביר. 

פורסם 14-02-2022