המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC) פרסם לאחרונה מספר הבהרות לצו נשיאותי מס' 13959, האוסר על U.S. Persons לבצע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך נסחרים ציבורית ("publicly traded securities") , אשר מונפקים ע"י חברות שזוהו ע"י משרד ההגנה האמריקאי בתור חברות שנמצאות בבעלות או שליטה של הצבא הסיני הקומוניסטי (Communist Chinese Military Companies).

בצו הנשיאותי, שפורסם ב-12.11.20, נטען כי סין מנצלת משקיעים בארצות הברית כדי לממן את הפיתוח והמודרניזציה של הצבא הסיני. עוד נטען בצו, כי על מנת להשיג גישה להון של ארצות הברית, הצבא הסיני עומד מאחורי פעילות של שורת חברות הפועלות בארה"ב ומגייסות הון ע"י מכירת ניירות ערך למשקיעים אמריקאים. כמו כן, בצו מופיע נספח עם שמות חברות סיניות שחל לגביהן האיסור האמור על השקעה בניירות ערך. ב-13.01.21 פורסם עדכון לצו, אשר מבהיר כי גם משקיעים אמריקאים שרכשו ני"ע של אותן חברות לפני מועד פרסום הצו יהיו חייבים לשים קץ לפעילות זו עד תום תקופת המעבר המוגדרת בצו. 

במטרה להנגיש את המידע המזהה לגבי אותן חברות, OFAC פרסם רשימה עם שמות החברות הללו יחד עם שמות חליפיים ושמות המנפיקים של ניירות הערך הנסחרים ציבורית מטעמן, נכון לתאריך 08.01.21. עם זאת, יש להדגיש כי רשימה זו אינה מהווה חלק מרשימת ה-SDN או ה-NON-SDN של OFAC.  בנוסף, נבהיר כי נכון להיום לא מדובר ברשימה ממצה, כיוון שב-14.01.21 פרסם משרד ההגנה האמריקאי עדכון אשר כולל חברות נוספות שאינן מופיעות ברשימה שפורסמה ע"י OFAC. 

סוגיה נוספת נוגעת לשאלה, האם האיסור תקף גם לפעולות בני"ע הקשורות לחברות בנות של החברות המופיעות ברשימה. בהבהרה מס' 857 שפרסם OFAC, נכתב כי משרד האוצר האמריקאי מתכנן לפרסם רשימה של חברות בנות של כל ישות המנפיקה ני"ע הנסחרים ציבורית ושנמצאות בבעלות של 50% או יותר ע"י אחת מהחברות שזוהו ע"י OFAC כתואמות להוראות הצו, באופן שעולה בקנה אחד עם "כלל ה-50%" (50 Percent Rule Guidance) של OFAC, או לחילופין שנקבע לגביה כי היא נשלטת ע"י חברה של הצבא הסיני. בנוסף, משרד ההגנה  האמריקאי עשוי לקבוע שישות כלשהי, לרבות חברה בת, היא חברה של הצבא הסיני הפועלת במישרין או בעקיפין בארה"ב או באחת מהטריטוריות שלה, ולפיכך גם היא תופיע ברשימה. 

העיתון Wall Street Journal פרסם ב-14.01.21 מאמר אשר מצביע על חוסר הבהירות בנוגע להטמעת הדרישות ביחס לחברות הסיניות הללו בקרב קציני ציות. למשל, באחת ההבהרות שפורסמו ע"י OFAC נכתב כי הוראות הצו חלות על ני"ע ששייכים לישות ששמה מופיעה בצו או ש"תואם בקירוב" (closely matches) לשמה של ישות המופיעה בצו. עם זאת, OFAC לא הגדיר למה הכוונה במונח זה, מה שמוסיף לבלבול. 

עוד נכתב במאמר, כי בהיעדר הנחיות פרטניות נוספות, מוסדות פיננסיים וגופים נוספים צפויים לבצע ארבע בדיקות עיקריות כדי לציית לדרישות הצו: 1) בדיקה מול חברות המופיעות ברשימה; 2) בדיקה מול חברות ששמותיהן "תואמים בקירוב" לישות המופיעה ברשימה; 3) בדיקה מול חברות בנות שנמצאות בשליטה או מוחזקות בשיעור של 50% ומעלה ע"י אחת החברות ברשימה ששמן זוהה ע"י OFAC; ו-4) בדיקה מול חברות בנות שלא זוהו ע"י OFAC אך שיש להן שמות דומים. 

פורסם 18-01-2021