הפיקוח על הבנקים פרסם אתמול (29.12.20) חוזר עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 בנושא "בנקאות בתקשורת", אשר מאפשר לתאגידים לפתוח חשבון בנק באופן מקוון ללא צורך בהגעה לסניף. 

לפי החוזר, בעקבות הניסיון שנצבר במערכת הבנקאית בישראל בשנים האחרונות בנוגע לפתיחה מרחוק של חשבון ליחידים, ובפרט שימוש בטכנולוגיות המאפשרות זיהוי ואימות תוך צמצום סיכונים, החליט המפקח על הבנקים להשתמש בסמכותו לפי סעיף 7א לצו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים, ולהסדיר דרך לזיהוי ואימות פרטים חלופית לזו הנדרשת בצו, באופן שיאפשר פתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד. 

העדכון מאפשר זיהוי ואימות מרחוק של מורשי החתימה לשם ניהול חשבון התאגיד, וכן קבלה מקוונת של המסמכים הנדרשים מהתאגיד בעת פתיחת חשבון. הבנק יוכל להמשיך ולקבל את מסמכי התאגיד הנדרשים באותו האופן שקיבל אותם עד כה, אולם בנוסף יוכל לקבל את מסמכי התאגיד ואת אישורי עורך הדין הנדרשים באופן מקוון, כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית.          

בהודעת בנק ישראל נכתב כי עדכון ההוראה הינו נדבך חשוב ביצירת התשתית שתאפשר למערכת הבנקאית להציע לתאגידים אפשרות לקבלת שירותים בנקאיים נוספים, ללא צורך בהגעה לסניף, וזאת במסגרת המגמה הכוללת של הסרת חסמים בה נוקט הפיקוח על הבנקים. 

פורסם 30-12-20