רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הפיצה ב-08.12.20 חוזר לנותני שירותים פיננסיים, אשר עוסק בהתקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון. 

החוזר מרחיב את אפשרויות הזיהוי והאימות הקבועות בצווי איסור הלבנת הון החלים על נותני שירותים פיננסיים, על ידי הסדרת האפשרות לבצע זיהוי, אימות והצהרת נהנה באמצעות טכנולוגיות לזיהוי מקוון של מקבל השירות.  

בדברי ההסבר נכתב כי לנוכח הסיכונים הכרוכים בהתקשרות באופן מקוון, התקשרות מסוג זה תוכל להתבצע רק מול יחיד שהוא אזרח ישראל או תושב ישראל, או תאגיד הרשום בישראל בלבד, ולכן הוראות אלה לא יחולו על מקבל שירות שהינו תושב חוץ ותאגיד שאינו רשום בישראל. 

לעניין הכרת מקבל השירות, כתוצאה מהחשש המוגבר לסיכוני הלבנת ומימון טרור, והצורך בהוכחת מהימנות ביישום זיהוי מקוון, נקבע כי מקבל שירות שזוהה באופן מקוון יסווג ככזה ויירשם כמי שנמצא בסיכון גבוה לצורך ניטור סיכונים וביצוע מעקב מוגבר. עם זאת, רמת הסיכון של מקבל השירות עשויה להשתנות לאחר שיושלם תהליך הזיהוי והאימות ותהליך "הכרת הלקוח", ובהתאם תיבחן הוספה או הסרה של מגבלות בשירותים שניתנים לו. 

סעיפים נוספים בחוזר מסדירים את סוגי הטכנולוגיות באמצעותן ניתן לבצע הליכי הזיהוי והאימות; חובת הדירקטוריון לפקח על אפשרות השימוש בזיהוי מקוון; וחובת מינוי אחראי לזיהוי מקוון בנותן השירות הפיננסי. 

לקריאת החוזר לחץ כאן

פורסם 16-12-20