הפיקוח על הבנקים פרסם אתמול (25.11.20) טיוטת חוזר אשר מסדירה הליכים לפתיחת חשבון מרחוק לתאגיד, באמצעות תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 בנושא "בנקאות בתקשורת". 

לפי החוזר, בעקבות הניסיון שנצבר במערכת הבנקאית בישראל בשנים האחרונות בנוגע לפתיחה מרחוק של חשבון ליחידים, ובפרט שימוש בטכנולוגיות המאפשרות זיהוי ואימות תוך צמצום סיכונים, החליט המפקח על הבנקים להשתמש בסמכותו לפי סעיף 7א לצו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים, ולהסדיר דרך לזיהוי ואימות פרטים שהינה חלופית לזו הנדרשת בצו,  באופן שיאפשר פתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד. 

בהתאם לתיקון, מורשה חתימה מטעם תאגיד המבקש לפתוח חשבון יזוהה ויאומת מרחוק באמצעות אחת משתי הדרכים שנקבעו בהוראה לצורך זיהוי יחיד המבקש לפתוח חשבון. התאגיד הבנקאי יוכל להמשיך ולקבל את מסמכי התאגיד הנדרשים באותו האופן שקיבל אותם עד כה, אולם בנוסף יוכל לקבל את מסמכי התאגיד ואת אישורי עורך הדין הנדרשים באופן מקוון, כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית. 

עוד נכתב, כי התיקון הנוכחי מאפשר לתאגיד הבנקאי לקבוע אמצעי זיהוי ואימות בהתאם לניהול הסיכונים שלו ובכפוף למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון, ויאפשר לתאגיד הבנקאי לפשט את תהליך הזיהוי והאימות של לקוחותיהם המבקשים להצטרף מרחוק לשירותי בנקאות בתקשורת, באופן שיביא להרחבת סל השירותים האפשריים אשר יכולים להינתן באמצעים דיגיטליים ללא צורך בהגעה פיזית לסניף.

לקריאת הטיוטה לחץ כאן

פורסם 26-11-2020