רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה ב-12.11.20 תיקון לחוזר העוסק בניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים. טיוטת החוזר המתוקן הופצה להערות הציבור ביולי 2019, וכעת הופצה גרסתו הסופית.  

להלן עיקר השינויים בחוזר: 

• הוספת הקלות לגבי חשבון אשר הפעילות בו היא פעילות בסיכון נמוך, לעניין הליך הכר את הלקוח לפי סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון ואימות לפי סעיף 4(א)(1) לצו. בהקשר זה נקבע בסעיף 11 בחוזר, כי גוף מוסדי יהיה רשאי לבצע הליך חלופי להליך הכרת הלקוח, וזאת בהתקיים תנאים מצטברים המפורטים בסעיף זה: הלקוח הוא בעל מאפיינים של לקוח בסיכון נמוך (הוא אינו תושב חוץ, אינו קטין, אינו קשור למדינה או טריטוריה המנויות בתוספת הראשונה לצו ואינו איש ציבור); מדובר בחשבון שהכספים מועברים אליו מחשבון מקור בתאגיד בנקאי או בבנק הדואר ומוחזרים אל אותו חשבון מקור; והגוף המוסדי מאפשר ללקוח לבחור מסלולי השקעה בלבד, מבלי שיהיה באפשרותו לרכוש נכסים פיננסיים ספציפיים. 

• עדכון הוראות בנוגע למתכונת הדיווחים לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במקרים מסוימים, לרבות: מקרים מהותיים ליציבות או למוניטין של הגוף המוסדי; חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד שבשליטתו; ומספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת (הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור).

• ביחס לסעיף הכולל דרישה לניהול מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בחשבונות, ניתנה ארכה של חצי שנה נוספת לכניסת לתוקף של סעיף זה, בעקבות פניות שהתקבלו ברשות באשר למורכבות הפיתוח וההטמעה של מערכת ממוחשבת מסוג זה. 

לקריאת החוזר המתוקן לחץ כאן.

פורסם 17-11-2020