שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של המדינות החברות בפורום ה-7G פרסמו לאחרונה (13.10.20) הצהרה משותפת העוסקת בהיבטים שונים של מערכות תשלום דיגיטליות. 

ההצהרה מדגישה את ההיבטים החיוביים הגלומים באימוץ נרחב של תשלומים דיגיטליים, לרבות שיפור הגישה לשירותים פיננסיים, צמצום חוסר היעילות במערכות התשלום הקיימות והפחתת עלויות. בד בבד, הודגש הצורך בהסדרה ופיקוח נאותים על מנת לתת מענה לאתגרים ולסיכונים הקשורים ליציבות פיננסית, ביטחון סייבר, הלבנת הון, מימון טרור ועוד. 

עוד נכתב, כי רשויות מסוימות במדינות ה-7G בוחנות בימים אלה את ההזדמנויות והסיכונים הקשורים להנפקת מטבעות דיגיטליים ע"י בנקים מרכזיים (central bank digital currencies – CBDCs). במקביל, הפורום חזר ואישר את תמיכתו בעבודתם של גופים העוסקים בקביעת סטנדרטים בינ"ל, דוגמת ארגון ה-FATF, ארגון ה-BIS והוועדה ליציבות פיננסית (FSB), אשר פועלים כדי לנתח את הסיכונים הקשורים למדיניות בנושא תשלומים דיגיטליים. 

על רקע זה נזכיר, כי בנובמבר 2018 פרסם בנק ישראל את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים. הצוות החליט באותה עת שלא להמליץ על הנפקת שקל דיגיטלי (שק"ד), וציין כי יש להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות בעולם בתחום, לפני שניתן יהיה להצדיק החלטה על הנפקת מטבע דיגיטלי מסוג זה בישראל. 

פורסם 20-10-20