הפיקוח על הבנקים פרסם לאחרונה (04.10.20) חוזר בנוגע לעדכון הוראת ניהול בנקאי תקין 411, שעניינו הוספת נספח להוראה העוסק בפתיחה וניהול חשבון למבקשי מקלט בישראל. 

באוגוסט 2010 פרסם המפקח על הבנקים הסדר לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית. עפ"י החוזר, מאז קביעת ההסדר ועדכונו, עלו מעת לעת סוגיות הנוגעות ליישומו, בין השאר על רקע שינויים בהליכי הזיהוי והאישורים המונפקים על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה. שינויים אלה חייבו את התאמת ההסדר, כך שיתאפשר למבקשי מקלט ולנהנים מהגנה זמנית לפתוח חשבונות ולנהלם בצורה תקינה על-ידי הצגת האישורים המונפקים להם. 

לאור זאת, נקבע כעת כי להוראה 411 יתווסף נספח ב' 1, שבו יעוגן ההסדר שקבע המפקח על הבנקים לעניין פתיחה וניהול של חשבונות למבקשי מקלט ולנהנים מהגנה זמנית, כמפורט בנספח. בין השאר, הנספח כולל הוראות ביחס לדרכי זיהוי ואימות מבקש המקלט בעת פתיחת החשבון; התניית פתיחת החשבון בהצהרת הלקוח בכתב לפי מדובר בחשבונו היחיד בישראל; וכן הגבלת סכום היתרה האפשרית בחשבון לפי החלטת האחראי על איסור הלבנת הון.   

לעיון בחוזר לחץ כאן

פורסם 12-10-2020