רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה (02.06.20) את החלטת הוועדה לעיצום כספי בדבר הטלת עיצום בסך 50,000 ש"ח על חברת איטרייד בע"מ, בעקבות הפרת חובות שהוטלו על החברה לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור). 

ההפרות התגלו בביקורת שערכה הרשות בחברה בשנת 2017. ההפרה הראשונה נוגעת לכשלים שזוהו בהליכי אימות פרטים וקבלת מסמכים עבור יחיד לפי סעיף 4(א)(1) לצו, שלפיו נדרש נותן שירות לאמת את פרטי מקבל השירות אל מול מרשם האוכלוסין. בבדיקה מדגמית שקיימה הרשות נמצא כי בשמונה חשבונות מדגמיים שנבדקו לא ביצעה חברת איטרייד אימות כאמור. 

ההפרה השנייה נוגעת לזיהוי ואימות בעל חשבון בחשבון העברות, ושמירת מסמכי זיהוי לפי סעיפים 8(ב) ו-9 לצו, אשר מאפשרים לזהות בעל חשבון באמצעות טכנולוגיה להיוועדות חזותית (במקום פנים אל פנים). מממצאי הביקורת עלה כי באחד החשבונות, החברה לא ביצעה ו/או לא תיעדה את שיחת הוידאו במסגרתה זיהתה את הלקוח.

במסגרת השיקולים לעניין גובה העיצום הכספי, צוין כי השיקולים לחומרה היו רוחביות ההפרה הראשונה (שכן היא נגעה לכלל החשבונות שנפתחו בחברה בתקופה הרלוונטית) ומשכה הרב. השיקולים לקולא היו העובדה שמדובר בעיצום כספי ראשון שמוטל על זירת סוחר מכוח חוק הלבנת הון, הצעדים שהחברה נקטה למניעת הישנות ההפרות, העובדה כי לאחר שהחברה התחברה למאגרי המידע של רשות האוכלוסין ובדקה את הנתונים רטרואקטיבית לא נמצאו אי התאמות, וכן העובדה כי ההפרות בוצעו בחודשי פעילותה הראשונים של החברה.

לקריאת החלטת הוועדה לחץ כאן

פורסם 14-06-2020