הרשות המפקחת על מגזר ניירות הערך בהונג קונג (ה- SFC) הודיעה אתמול כי הטילה קנס של 5 מיליון דולר על חברת Southwest Securities (HK) Brokerage Limited (SSBL), המספקת שירותי מסחר בני"ע, בגין כשלי ציות להוראות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

עפ"י ההודעה, חברת SSBL כשלה ליישם מדיניות ונהלים נאותים ואפקטיביים למזעור סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, הקשורים להפקדות של צדדים שלישיים. כמו כן, נמצא כי החברה  כשלה ליישם מערכות ובקרות פנימיות נאותות לניטור פעילות לקוחותיה, וכן לזהות ולדווח מבעוד מועד על פעולות חשודות. 

במהלך שנת 2016 החברה כשלה בביצוע הליכי זיהוי נאותים ב-89% מכלל ההפקדות של צדדים שלישיים, בהיקף כולל של 110.1 מיליון דולר עבור לקוחותיה, בשל היעדר מערכות ובקרות לבדיקת מקור הכספים. גם במקרים שבהם החברה זיהתה את אותם צדדים שלישיים, היא לא נקטה צעדים מתאימים כאשר הלקוחות כשלו להסביר את הרציונל להפקדות. כמו כן, למרות שהונפו "דגלים אדומים" ביחס ללקוחותיה, החברה לא זיהתה פעולות חשודות ולא ביצעה את הבדיקות הדרושות. עם זאת, במסגרת גובה הקנס נלקחה בחשבון העובדה שהחברה נקטה צעדים לתיקון הליקויים, לרבות חיזוק המדיניות והנהלים למניעת הלבנת הון. 

פורסם 19-05-2020