ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (31.03.20) דו"ח מעקב בנוגע להתקדמותה של ארה"ב ביישום המלצות הארגון.  

הדו"ח בחן את הצעדים שארה"ב נקטה כדי לתקן ליקויים וחולשות שזוהו בביקורת שערך ה-FATF בשנת 2016 בנוגע לתשתית הכוללת שלה למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין השאר, אותה ביקורת הצביע על חולשה מהותית של ארה"ב בכל הנוגע לקיום דרישות לזיהוי ואימות נהנים סופיים. כמו כן, חלק ניכר מהמוסדות הפיננסיים בארה"ב לא נדרשו במפורש לאמת את זהותם של מיופי כוח מטעם הלקוח; להשיג מידע על מטרת פעילות הלקוח; ולהבין את מבנה הבעלות והשליטה של לקוחות שהינם אנשים/הסדרים משפטיים (legal persons/arrangements). 

בדו"ח הנוכחי נכתב כי מאז הביקורת נקטה ארה"ב שורת צעדים לחיזוק משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין השאר, מוסדות פיננסיים בארה"ב נדרשים כיום לעגן בתכנית הארגונית למניעת הלבנת הון נהלים לזיהוי ואימות נהנים סופיים בחברות. בנוסף, ארה"ב הטילה על מוסדות פיננסיים חובות לבדיקות נאותות לקוח מתמשכות ורציפות, לרבות דרישה ליישום נהלים מבוססי סיכון להבנת האופי והמטרה של פעילות הלקוח, למטרת גיבוש פרופיל סיכון ללקוח. 

כתוצאה מהתקדמות זו, הארגון הודיע כי הוא מעלה את הציון של ארה"ב ביחס לעמידתה בהמלצה 10 של הארגון (בדיקת נאותות ללקוח) – מציון של "ציות חלקי" (Partially Compliant) לציון של "ציות במידה רבה" ( Largely Compliant). עם זאת, ארה"ב לא נתנה מענה לחולשות אחרות (כמו למשל אי-הכללתם של יועצי השקעות במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור) וכתוצאה מכך היא נדרשת לשוב ולדווח ל-FATF על התקדמותה בתיקון הליקויים הנותרים שזוהו. 

פורסם 21-04-2020