הפיקוח על הבנקים פרסם אתמול (05.04.20) עדכון לקובץ השאלות והתשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון (הוראה 411). לקובץ הנוכחי התווספו שאלות והבהרות בנוגע לחובות זיהוי ואימות, הליך הכרת הלקוח, הקלות בעת פתיחת חשבון ללקוח קיים, ודיווח על פעולה בלתי רגילה. 

בין השאר, נוספו למסמך ההבהרות הבאות: 

·         פירוט התנאים שבהתקיימם רשאי התאגיד הבנקאי להסתמך על מסמכי זיהוי ואימות שקיימים בבנק בעת פתיחת חשבון נוסף ללקוח (שאלה ד7).

·         הבהרה לפיה ניתן להכיר באשרת עבודה בתוקף המונפקת על ידי מדינת ישראל ומוטבעת בדרכון כמסמך נוסף לאימות וזיהוי של תושב חוץ (שאלה א20). 

·         התייחסות למצבים שבהם יש לראות "קונסול כבוד" כבעל תפקיד ציבורי בכיר (שאלה א22). בהקשר זה מודגש כי דבר זה תלוי בשיקולים שונים, לרבות היקף אחריותו של קונסול הכבוד, יכולת ההשפעה שלו והפעולות שבכוחו לבצע במסגרת תפקידו זה.  

·         הבהרה בנוגע למסמכי זיהוי ואימות הנדרשים בעת פתיחת חשבון לישות שהינה שגרירות, נציגות או מסדר דתי (שאלה א21).