רשות ניירות ערך פרסמה ביום חמישי האחרון (02.04.20) הוראה בעניין הקלות זמניות בחובות לפי צו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה, במטרה להקל על חברי הבורסה שאינם בנקים ביישום חובות הזיהוי שהם נדרשים אליהן בהליך קבלת לקוחות חדשים. הקלה זו מתווספת לשורת הקלות שפרסמה הרשות בשבועות האחרונים לשמירה על רציפות תפקודית בשוק ההון,

ההקלות מאפשרת לחבר הבורסה שאינו בנק לבצע את חובות הזיהוי של הלקוחות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק, בהתקיים התנאים הקבועים בהוראה. הקלות אלה יחולו גם על הליכי זיהוי ואימות שחבר הבורסה נדרש לבצע במקרה שבו חשבון במערכת סגורה מפסיק לקיים את התנאים הקבועים לגביו בצו.

 

עד להשלמת הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו, יסווגו החשבונות ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור, על כל הכרוך בכך, לרבות ביצוע בדיקת נאותות מוגברת על מקבל השירות וביצוע בקרות מוגברות על הפעילות בחשבון. ביצוע חובות הזיהוי והאימות באמצעות תקשורת מרחוק בחשבונות אלה מותנה בכך שלא מתקיימות נסיבות אחרות אשר מצדיקות את סיווג החשבון ברמת סיכון גבוהה, בהתאם לחובות חבר הבורסה לפי סעיף 2 לצו.

 

על חבר הבורסה להשלים את הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו בחשבונות שנפתחו על פי הוראות אלה, עד לשישה חודשים לאחר פקיעתן. הוראה זו בתוקף לשלושה חודשים מיום פרסומה, עד ליום 02.07.20.

 

פורסם 05-04-20