הפיקוח על הבנקים פרסם היום (02.04.20) טיוטת חוזר אשר כוללת התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (כהוראת שעה).

ביחס להוראה 411 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור פורסמו ההתאמות הבאות:

-       במטרה להקל על פעילות העסקים הקטנים, הוגדלה מסגרת הפעילות של בית-עסק קצה, במסגרתה יתאפשר לו לקבל שירותי סליקה של תשלומים בכרטיס חיוב באמצעות מאגד סליקה, ללא התקשרות ישירה עם סולק. בהתאם לכך, בסעיף 78 להוראה 411, במקום "50,000 ש"ח" ייכתב "100,000 ש"ח". 

-       במטרה לסייע לחברות כרטיסי האשראי לתת מענה לצורך של משקי בית להנפיק כרטיס חיוב כדי לבצע תשלומים או כדי לקבל אשראי, הורחבו ההקלות הקבועות כיום בסעיף 6א(א)2לצו, ביחס לפעילות בכרטיסי חיוב שמונפקים ליחיד עד למסגרת של 100,000 ש"ח. הרחבת ההקלות האמורות נעשתה בשים לב גם לסיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. בנוסף, באותם מקרים יתאפשר לחברות כרטיסי אשראי להסתמך על מסמך זיהוי אחר שהנפיקה מדינת ישראל, הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה, בעת זיהוי לקוח תושב ישראל

-        במטרה לסייע לעו"ד, רואה חשבון או טוען רבני לפתוח חשבון נאמנות ספציפי (עבור לקוח מסוים) ללא הגעה לסניף, ניתנת הקלה ביחס לקבוע בסעיפים 2(ה) ו-4(א) לצו, המאפשרת קבלת הצהרה על נהנה שלא בחתימת מקור. הקלה זאת מותנית באישור פרטני של האחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון בתאגיד, נקיטת בקרות מבוססות סיכון וקבלת הצהרה על נהנה בחתימת מקור בעת ממשק פיזי עם הלקוח. שאר הדרישות הקבועות בצו ביחס לפתיחת חשבון יחולו על פתיחת החשבון האמור.