רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה ב-25.03.20 טיוטת חוזר לנותני שירותים פיננסיים מפוקחים, אשר מסדיר את האפשרות לביצוע זיהוי, אימות וקבלת הצהרת נהנה באמצעות טכנולוגיה להתקשרות של נותן השירותים הפיננסיים עם מקבל שירות מרחוק. החוזר מיועד לנותני שירותים פיננסיים אשר חלים עליהם כיום צווי איסור הלבנת הון (קרי, נותני שירותי אשראי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי), אך מודגש כי הוראות אלו עתידות לחול גם על נותני שירותים פיננסיים נוספים שעל פעילותם יחול צו איסור הלבנת הון ומימון טרור בעתיד.

סעיף 4 לחוזר מגדיר את תהליך התקשרות עם מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה לזיהוי מרחוק. לצורך קיום תהליך הזיהוי מרחוק, נקבעה החובה ליישום תקשורת וידאו ואודיו בין נותן השירותים הפיננסיים למקבל השירות, באופן שימנע זליגת מידע. כמו כן, לצורך איתור ומניעת מניפולציות שמטרתן לשבש את תהליך הזיהוי, מוצע לקיים בקרות נוספות על התהליך, ובכלל זה ביצוע "בדיקת חיות" שנועדה לוודא כי התמונה המוצגת בתהליך הזיהוי והאימות הינה של אדם ממשי, ובקרות טכנולוגיות נוספות המתייחסות לאימות מקוריות התעודה המזהה.

לפי סעיף 6.2 ("ביצוע פיילוט"), לאור העובדה שמדובר בשימוש בטכנולוגיה חדשה, מוצע להורות על בחינת תהליך הזיהוי בשימוש בטכנולוגיה לאחר הצטרפות של 1,000 לקוחות במסגרת השירות, או לאחר 6 חודשים מיום השקת השירות, לפי המוקדם מביניהם.

סעיפים נוספים קובעים את אחריות הדירקטוריון של נותן השירות הפיננסי לאישור מדיניות זיהוי מרחוק; חובת מינוי אחראי טכנולוגיה לזיהוי מרחוק; חובת קבלת אישור הממונה ליישום טכנולוגיה לזיהוי מרחוק, ועוד.

הערות לטיוטה ניתן להעביר עד לתאריך 20.04.20 לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פורסם 29-03-20