הפיקוח על הבנקים פרסם היום (24.03.20) חוזר שבו מפורטות הבהרות, כמענה לסוגיות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בנוגע ליישום צו איסור הלבנת הון החל על תאגידים הבנקאיים ויישום הוראת ניהול בנקאי תקין 411, על רקע אירוע הקורונה.  

בהתייחס לקשיים אפשריים בהעברת דיווחים בלתי רגילים, נכתב כי התאגידים הבנקאיים נדרשים לעמוד בחובתם לדווח על פעילות בלתי רגילה לפי סעיף 9 לצו, בזמן הקצר ביותר בנסיבות העניין. עם זאת, הפיקוח מבהיר כי ניתן להתחשב בשינוי מתכונת עבודת התאגידים הבנקאיים, על רקע התפשטות הנגיף. במקרה שבו חל עיכוב בהעברת הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, יש לתעד את העיכוב בהתאם לסעיף 40(ב) של הוראה 411.  

בהבהרה נוספת, הנוגעת להצהרה על נהנה/בעל שליטה, נכתב כי הפטור מרישום נהנה לעניין פעילות בחשבון נאמנות כללי המנוהל ע"י נאמן שהינו עו"ד, רו"ח או טוען רבני בעבור לקוחותיו לא יחול במצבים של חריגה מעבר לספים הקבועים בסעיף 5(א)(7) לצו. על מנת שיחול הפטור מהחובה להצהיר על הנהנה בהתאם לסעיף זה, יש לעמוד בתנאי הסעיף, לרבות מגבלת הסכומים. במידה והנאמן מבקש לחרוג ממגבלות הסכומים, באפשרותו להסב את החשבון לחשבון שאינו מוגבל בסכומים האמורים בסעיף, על ידי משלוח הצהרה על נהנה מעודכנת, בהתאם לסעיף 4 לצו.

פורסם 24-03-20