היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי (FINCEN) הודיעה לאחרונה (04.03.20) כי החליטה להטיל קנס בגובה 450,000 דולר על Michael LaFontaine, נושא משרה בכיר לשעבר בבנק US Bank National Association, בגין אחריותו האישית לכשלים בתחום מניעת הלבנת הון. 

בפברואר 2018 הוטל על US Bank קנס של כ-185 מיליון דולר, בגין הפרת חוק ה-BSA וכשלים ביישום תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון. הקנס הנוכחי הוא המשכה של אותה פעולת אכיפה והרחבתה לבעלי תפקידים שנשאו באחריות אישית להפרות. 

עפ"י ההודעה, LaFontaine החזיק בעמדות ניהוליות בכירות ב- US Bank בין השנים 2015-2004. בין השאר, הוא שימש כקצין ציות ראשי ומנהל סיכונים תפעוליים ראשי. במסגרת תפקידיו, הוא היה אחראי לפקח על תכנית הציות של הבנק, ומתוקף כך FINCEN קבעה כי הוא נושא באחריות להפרות של הבנק בכל הנוגע ליישום תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון ולהגשת דיווחים על פעולות חשודות. 

לפי הממצאים, למרות שב- US Bankהוטמעה תוכנה לניטור אוטומטי של פעולות חשודות, במשך כחמש שנים הבנק הטיל מגבלות כמותיות (caps) על כמות ההתרעות שהמערכת הייתה יכולה להפיק, בין השאר בשל מחסור בעובדי ציות שהיו מופקדים על בדיקת ההתרעות. LaFontaine הוזהר, הן ע"י עובדים הכפופים לו והן ע"י הרגולטורים, שקביעת תקרה כמותית לכמות ההתרעות היא מעשה מסוכן ובלתי נאות, אך הוא כשל לנקוט צעדים מספקים לתיקון הליקויים. כתוצאה מכך, נמנעה הגשת מספר משמעותי של דיווחים על פעולות חשודות ונפגעה יכולתן של רשויות האכיפה לפעול נגד פשיעה פיננסית. 

פורסם 08-03-2020