הפיקוח על הבנקים פרסם (10.02.20) אתמול טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411, אשר כוללת הקלות בדרישות הנוגעות לניהול חשבון בנק לנותני אשראי חוץ בנקאי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי (P2P). 

עפ"י הודעת הפיקוח, ההקלות נועדו לסייע לפעילותם השוטפת של הגופים הפיננסיים שקיבלו רישיון  למתן אשראי או להפעלת מערכת לתיווך באשראי מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולהסיר חסם משמעותי המקשה כיום על גופים אלה לפעול במערכת הפיננסית הישראלית ולהתחרות במערכת הבנקאית.

אחת ההקלות נוגעת לחובה החלה על הבנקים ברישום נהנים ובעלי שליטה בחשבונות של נותני שירותי אשראי ופלטפורמות לתיווך אשראי שקיבלו רישיון לפעילותם מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עפ"י התיקון להוראה בנושא זה, נותני אשראי חוץ בנקאי וגופי P2P ברישיון לא יידרשו להעביר לבנקים את ההצהרות הנוגעות לנהנים ובעלי שליטה, הואיל ומדובר בגופים מפוקחים על ידי רשות שוק ההון, שנדרשים ליישם את הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, ולאור העובדה שהצהרות אלו מתייחסות למעשה ללקוחותיהם של אותם גופים, אשר מצדם נדרשים, בהתאם לצווים החלים עליהם, לזהותם ולדווח על פעילות בלתי רגילה בחשבונם.  

הקלה נוספת נוגעת לדרישה שתאגיד בנקאי לא יקבל העברה אלקטרונית מחוץ לישראל אל ישראל, שלא כוללת את פרטי חשבון המוטב בפורמט IBAN, אלא בנסיבות חריגות שקבע התאגיד הבנקאי בנהליו. בעקבות פניות שהתקבלו בפיקוח על הבנקים, התברר כי במספר בנקים בעולם לא נוהגים להשתמש בפורמט ה- IBAN, ולפיכך היקף ההעברות האלקטרוניות שמגיע לתאגידים בנקאיים בישראל ללא ה-IBAN הוא משמעותי. לאור זאת, הוחלט להשמיט מהסעיף המתאים בהוראה את המילה "חריגות", על מנת להרחיב את היקף הנסיבות שבהן יוכל התאגיד הבנקאי לקבוע בנהליו כי ניתן לקבל העברה אלקטרונית מחוץ לישראל ללא פרטי חשבון המוטב בפורמט ה-IBAN. 

פורסם 11-02-2020