משרד האוצר פרסם אתמול (06.01.20) להערות הציבור את טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של רכז הצעה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התש"ף-2020. 

נזכיר, כי במסגרת תיקון מס' 58 לחוק ניירות ערך נוסף לחוק פרק ה'5, אשר הסדיר לראשונה פלטפורמות אינטרנטיות המוגדרות בחוק כ"רכזי הצעה", שבאמצעותן חברות פרטיות יוכלו לגייס הון או חוב מהציבור ללא צורך בהפיכתן לחברות ציבוריות, וזאת באמצעות מנגנון של "מימון המונים". מי שמבקש לפעול כ"רכז הצעה" חייב לעמוד בתנאי כשירות הקבועים בחוק ולהירשם ברשות ניירות ערך המפקחת על פעילותו.

כחלק מאסדרת פעילותם של רכזי הצעה, רשות ניירות ערך פועלת להסדיר גם היבטים הנוגעים לחשש מפני הלבנת הון ומימון טרור שעלולים להתעורר כתוצאה מפעילותם, על ידי הכפפת רכזי ההצעה לחוק איסור הלבנת הון ובמסגרת צו איסור הלבנת הון ייעודי למגזר זה, אשר מסדיר את החובות הפרטניות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור שיחולו על רכזי הצעה.  

בין השאר, מוצע לקבוע במסגרת הצו: חובות זיהוי והכרת מקבל השירות; חובות בדיקה אל מול רשימת ארגוני ופעילי הטרור המוכרזים ורשימת הגורמים המוכרזים מכוח החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית; קיום בקרה שוטפת אחר פעולות מקבל השרות בהיבט של סיכוני הלבנת הון; וחובות בקרה ודיווח, לרבות העברת דיווחים שונים לרשות לאיסור הלבנת הון. 

במקביל לטיוטת הצו, פורסמה גם טיוטה לתיקון התוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, כדי לאפשר את החלת החובות על רכזי הצעה לפי חוק זה. 

לקריאת טיוטת הצו לחץ כאן.

פורסם 07-01-2020