הפיקוח על הבנקים פרסם היום (18.11.19) טיוטת הוראה חדשה, אשר כוללת התאמות בהוראות ניהול בנקאי תקין, בכל הנוגע לפעילותו של בנק חדש. 

הוראה זו, אשר מהווה המשך למדיניות הפיקוח בדבר הקמת בנק חדש בישראל, שפורסמה ביוני 2018, כוללת התאמות בהוראות שבהן נמצא כי דרישות הציות יכבידו על תאגיד בנקאי חדש ויהיו מלוות בעלויות גבוהות, וזאת ללא פרופורציה לסיכון שאותו תאגיד בנקאי חדש עלול להיות חשוף לו או לסיכון המערכתי שהוא ייצר.

בתחום ניהול הסיכונים, נקבע כי ניתן לצמצם את תפקידי הניהול הנדרשים על פי הוראות הפיקוח, באמצעות איחוד פונקציות. בהתאם לכך, בכל הנוגע להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 310 בנושא ניהול סיכונים, נקבע כי בתאגיד בנקאי חדש מנהל הסיכונים הראשי יוכל למלא תפקידים בתחום ניהול הסיכונים, דוגמת קצין ציות ראשי, מנהל פונקציית הסיכון התפעולי, אחראי מניעת הלבנת הון ומימון טרור או אחראי על בקרת אשראי, וזאת בתנאי שמכלול תפקידיו הולמים את גודל פעילות התאגיד, מורכבות הפעילות ומאפייני הסיכונים הטמונים בפעילות ואינם פוגעים בעצמאותו וביכולתו ליישם בצורה יעילה את עבודתו.

באשר להוראות הנוספות של הפיקוח על הבנקים בתחומי הציות ואיסור הלבנת הון ומימון טרור (הוראה מס' 308 והוראה מס' 411), נמסר כי הוראות אלה יחולו במלואן על תאגידים בנקאיים חדשים. 

לעיון בטיוטת ההוראה לחץ כאן

פורסם 18-11-2019