ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה מסמך המפרט שיטות מומלצות לאיתור וזיהוי נהנים סופיים בישויות משפטיות ( Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons). 

בדברי ההסבר למסמך נכתב כי חברות קש אנונימיות הן אחת השיטות הנפוצות ביותר להלבנת כספים שמקורם במעשי פשיעה ושחיתות. המסמך החדש של ה-FATF נועד לסייע למדינות להסיר את מעטה החשאיות מעל לנהנים הסופיים בחברות, ארגונים, עמותות וישויות משפטיות אחרות, במטרה למנוע את השימוש בהם למטרות פשיעה ומימון טרור. 

למרות שה-FATF דורש ממדינות לוודא כי הרשויות המוסמכות מסוגלות להשיג מידע עדכני ומדויק בנוגע לנהנים סופיים בישויות משפטיות, ממצאי הארגון מראים כי מדינות רבות עדיין מתקשות להבטיח שקיפות בישויות אלה, ואין בכוחן למנוע באופן אפקטיבי מעבריינים ואנשי כספים הפועלים עבור ארגוני פשיעה וטרור להסתיר את זהותם. 

לאור זאת, המסמך שואף להציע פתרונות, המגובים במקרי מבחן ודוגמאות ממדינות שונות, בנוגע לשיטות הפעולה הטובות ביותר להתמודדות עם האתגרים בתחום זה, במסגרת יישום המלצה 24 של ה-FATF. ההערה הפרשנית של ה-FATF להמלצה זו מדגישה כי על המדינות להשתמש בגישה אחת או יותר, במטרה להבטיח שהמידע על הנהנה הסופי בישות כלשהי אכן מתועד ע"י החברה וזמין לרשויות המוסמכות. גישות אלה יכולות לכלול דרישה שמאגרי מידע על חברות ישיגו ויתחזקו מידע עדכני על נהנים סופיים (Registry Approach); דרישה שהחברות עצמן ישיגו ויתחזקו מידע זה (Company Approach); או דרישות לשימוש במידע קיים (Existing Information Approach). 

בפרק 4 מוצגת המערכת האפקטיבית המוצעת ע"י ה-FATF, אשר מציעה לשלב את שלוש הגישות הנזכרות לעיל. לשיטת ה-FATF, גישה משולבת מסוג זה מאפשרת לרשויות לבדוק את מהימנות ודיוק המידע באמצעות בדיקה צולבת של מספר מקורות מידע. בנוסף, בעלי העניין בתחום זה יכולים ביתר קלות לזהות מידע שגוי על נהנים סופיים במאגרי המידע שלהם, במידה שהם מסתייעים במאגרי רישום שונים או משיגים אינפורמציה ממגוון מקורות. 

בפרק 5 מפורטים המאפיינים המוצעים של מערכת זו, לרבות ביצוע הערכת סיכון, ניטור ווידוא מהימנות המידע על הנהנה הסופי, ושימוש בפלטפורמות מידע משלים בנוסף למרשם החברות. פרק 6 למסמך כולל הצעות בנוגע לדרכים שבהן הרשויות יכולות להשיג מידע על נהנים סופיים בישויות זרות. 

פורסם 11-11-2019