המשרד לביטחון פנים פרסם לאחרונה תזכיר חוק בשם "טיוטת תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור (דיווח למשטרה) (תיקון), התשע"ט-2019"

במסגרת התיקון המוצע, מבוקש להחיל את ההליך הקבוע בתקנות איסור הלבנת הון, בכל הנוגע להליך הדיווח למשטרה, גם ביחס לסעיף 34 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016. סעיף זה קובע "כל אדם שברשותו, בחזקתו או בשליטתו רכוש של ארגון טרור מוכרז, ידווח על כך למשטרת ישראל, סמוך לקבלת הרכוש לחזקתו או לשליטתו או מיד לאחר ההכרזה, לפי העניין".

בדברי ההסבר לתיקון המוצע נכתב כי ההסדרים שנקבע בתקנות איסור הלבנת הון יפים גם ביחס לנדרש בסעיף 34 לחוק המאבק בטרור, ואין מקום או צורך לקבוע הסדרים נפרדים שונים בעניין זה.

לפיכך, מוצע לתקן מוצע לתקן את שם התקנות, כך שיכללו אף את חוק המאבק בטרור ("תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור).  בנוסף, מוצע לתקן את התקנה הנוגעת למועד הדיווח, כך שתתייחס גם למועדי הדיווח הרלוונטיים בהתאם לנקבע בסעיף 34 לחוק המאבק בטרור.

לעיון בתזכיר החוק לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 13-08-2019