רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (06.08.19) נוהל מעודכן רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים, כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016. הנוהל הסופי פורסם כשבוע לאחר שטיוטת הנוהל פורסמה לקבלת הערות הציבור.  

לנוהל החדש נוספו דרישות בנושאים שונים עבור כללי מבקשי ובעלי הרישיונות, לרבות דרישות הנוגעות לשמירה ותיעוד מסמכים, התמודדות עם מעילות והונאות, דיווחים של חבות המס, וכן דרישות בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. שינויים נוספים כוללים דרישות לקבלת מידע מפורט על המבנה הארגוני; "מסמך פעילות" הכולל פירוט של תחומי הפעילות, הכנסות התאגיד, לקוחות מהותיים, ספקים מהותיים והסכמים מהותיים; וכן מסמך המפרט את אופן ניהול סיכוני הסייבר. 

סעיף 37 בנוהל החדש מפרט את חובת מבקש הרישיון להגיש מסמך עבודה המפרט את אופן ניהול הסיכונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. מסמך זה יכלול מיפוי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שאליהם חשוף מבקש הרישיון, לצד הערכת סיכון בנוגע לכל אחד מהסיכונים הגלומים בפעילותו. בנוסף, המסמך יפרט את האמצעים וההליכים של מבקש הרישיון למניעת הלבנת הון ומימון טרור; אופן ניטורן של עסקאות בהיקפים משמעותיים; ופרטי האחראי למניעת הלבנת הון במבקש הרישיון. 

סעיף 95 כולל דרישות נוספות בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור עבור מבקשי רישיון בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי, לרבות: תיאור הליך הבקרה על חשבונותיהם של לקוחות ומניעת גישה לנכסים וכספים על ידי גורמים בעלי סיכון; הוכחת יכולת להתחקות אחר זהותם של הלקוחות, כולל כתובת אינטרנטית ופרטי זיהוי אישיים; ופירוט האמצעים וההליכים להפחתת הסיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתחשב במוצרים השונים ובמערכות הטכנולוגיות לשם ביצוע עסקאות. 

פורסם 13-08-2019