רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה אתמול (29.07.19) טיוטה חדשה לנוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים. 

לנוהל החדש נוספו דרישות בנושאים שונים עבור כללי מבקשי ובעלי הרישיונות, לרבות דרישות הנוגעות לשמירה ותיעוד מסמכים, התמודדות עם מעילות והונאות, דיווחים של חבות המס, וכן דרישות בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

סעיף 37 בטיוטת הנוהל החדש מפרט את חובת מבקש הרישיון להגיש מסמך עבודה המפרט את אופן ניהול הסיכונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. מסמך זה יכלול מיפוי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שאליהם חשוף מבקש הרישיון, לצד הערכת סיכון בנוגע לכל אחד מהסיכונים הגלומים בפעילותו. בנוסף, המסמך יפרט את האמצעים וההליכים של מבקש הרישיון למניעת הלבנת הון ומימון טרור; אופן ניטורן של עסקאות בהיקפים משמעותיים; ופרטי האחראי למניעת הלבנת הון במבקש הרישיון. 

סעיף 95 כולל דרישות נוספות בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור עבור מבקשי רישיון בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי, לרבות: תיאור הליך הבקרה על חשבונותיהם של לקוחות ומניעת גישה לנכסים וכספים על ידי גורמים בעלי סיכון; הוכחת יכולת להתחקות אחר זהותם של הלקוחות, כולל כתובת אינטרנטית ופרטי זיהוי אישיים; ופירוט האמצעים וההליכים להפחתת הסיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתחשב במוצרים השונים ובמערכות הטכנולוגיות לשם ביצוע עסקאות

ניתן להעביר לרשות שוק ההון הערות לטיוטת הנוהל עד ליום 05.08.19. 

פורסם 30-07-2019