רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (30.06.19) טיוטה לתיקון חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים. 

להלן עיקרי השינויים המופיעים בטיוטה: 

• הוספת הקלות לגבי חשבון אשר הפעילות בו היא פעילות בסיכון נמוך, לעניין הליך הכר את הלקוח לפי סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון ואימות לפי סעיף 4(א)(1) לצו. 

• עדכון הוראות בנוגע למתכונת הדיווחים לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במקרים מסוימים, לרבות: מקרים מהותיים ליציבות או למוניטין של הגוף המוסדי; חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד שבשליטתו; ומספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת (הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור).

• ביחס לסעיף הכולל דרישה לניהול מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בחשבונות, ניתנה ארכה של חצי שנה נוספת לכניסת לתוקף של סעיף זה, עד ליום 15.09.19. זאת, בעקבות פניות שהתקבלו ברשות באשר למורכבות הפיתוח וההטמעה של מערכת ממוחשבת מסוג זה. 

ניתן להעביר הערות לרשות שוק ההון ביחס לטיוטת החוזר עד ליום 30.07.19.

פורסם 08-07-2019