ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה שלושה מסמכי הנחייה חדשים לנותני שירות עסקי:  

1) מסמך הנחייה בנושא גישה מבוססת סיכון למגזר עורכי הדין (LEGAL PROFESSIONALS) 

2) מסמך הנחייה בנושא גישה מבוססת סיכון למגזר רואי החשבון (LEGAL PROFESSIONALS)

3) מסמך הנחייה בנושא גישה מבוססת סיכון למגזרי נותני השירותים בתחום הנאמנויות והחברות (Trust and Company Service Providers – TCSPs). 

מסמכים אלה מחליפים מסמכי הנחייה קודמים לסקטורים אלה משנת 2008, באופן שמותאם לנוסח העדכני של המלצות ה-FATF. מטרת ההנחיות  היא לסייע לנותני השירותים בסקטורים אלה במסגרת גיבוש צעדים אפקטיביים להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, בעת התקשרות ראשונית עם לקוחות או במהלך הקשרים העסקיים עמם, על מנת לאפשר לנותני שירותים אלה להתגונן מפני מלביני הון ומממני טרור המבקשים לנצל אותם לשם ביצוע עבירות. 

על רקע זה, מסמכי ההנחיה מדגישים את הצורך בביצוע הערכה סדורה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שנותני שירותים אלה עומדים בפניהם, לצורך גיבוש מדיניות, נהלים, בקרות ותהליכים שיאפשרו למזער סיכונים אלה באופן אפקטיבי. ה-FATF מכיר בעובדה שנותני שירות עסקי פועלים בספקטרום רחב של מבנים עסקיים ומספקים מגוון שירותים, ועל כן מנחה אותם ליישם צעדים למניעת הלבנת הון באופן המותאם לגודלם, לטיב השירותים שהם מספקים, סוג הסיכונים שעמם הם מתמודדים, ועוד.  

פרק 3 במסמכי ההנחיה מספק דוגמאות לגורמי סיכון נפוצים בקטגוריות שונות, לרבות: מדינות בסיכון או סיכונים גיאוגרפיים; סיכונים הקשורים ללקוחות; סיכונים הקשורים לשירותים או לפעולות. בנוסף, פרק זה כולל הנחיות למזעור סיכונים, לרבות במסגרת בדיקות נאותות ראשוניות ומתמשכות ללקוח; מזעור סיכונים הנובעים מפעילות לקוחות שהינם אנשי ציבור; ניטור מתמשך של פעילות הלקוח; ודיווחים על פעולות חשודות. 

פרק 4 מיועד לרשויות המפקחות על סקטורים אלה, ומפרט את הדרישות והציפיות מרשויות אלה, לרבות: ביצוע הערכות סיכון ביחס לסקטורים האמורים; נקיטת צעדים למזעור הסיכונים שזוהו; גיבוש הליכי רישוי ורישום של נותני השירות; עריכת ביקורות; ויישום צעדי אכיפה לצורך הבטחת הציות של הגופים המפוקחים לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

על רקע זה נזכיר, כי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הדגישה בהודעה מחודש מרץ 2019, כי היא רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש הנכון בגישה מבוססת סיכון בקרב הסקטורים האמורים, וכי הצלחה בזיהוי, ניתוח והערכת הסיכונים הנשקפים לנותני שירותים אלה מהווה תנאי ראשוני והכרחי לצורך התמודדות יעילה עם הסיכונים שזוהו כבעלי רמת סיכון גבוהה. 

פורסם 30-06-2019